Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Giải bài tập Toán 8 Tập 2: chương 3, chương 4 Đại số và Hình học

Giải bài tập Toán 8 Tập 2 –  Phần Đại số và hình học theo chương trình học kì 2 học sinh lớp 8 trên cả nước.

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

STT Bài học Trang
1 Mở đầu về phương trình  6, 7
2 Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải  9, 10
3 Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0  12, 13
4 Luyện tập – Phương trình đưa được về dạng ax+ b = 0  13, 14
5 Phương trình tích  17
6 Luyện tập Phương trình tích  17
7 Phương trình chứa ẩn ở mẫu  22
8 Luyện tập phương trình chứa ẩn ở mẫu  22, 23
9 Giải bài toán bằng cách lập phương trình  25, 26
10 Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo)  30
11 Luyên tập giải bài toán bằng cách lập phương trình  31, 32
12 Giải bài ôn tập chương 3 Đại số toán 8 tập 2  33, 34

Advertisements (Quảng cáo)

Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

STT Bài học Trang
1 Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng  37
2 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân  39, 40
3 Luyện tập liên hệ giữa thứ tự và phép nhân  40
4 Bất phương trình một ẩn  43
5 Bất phương trình bậc nhất một ẩn  47, 48
6 Luyện tập bất phương trình bậc nhất một ẩn  48, 49
7 Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối  51
8 Ôn tập chương 4 đại số 8  53, 54

PHẦN HÌNH HỌC

Chương 3: Tam giác đồng dạng

STT Bài học Trang
1 Định lí Ta – lét trong tam giác  58, 59
2 Định lí đảo và hệ quả của định lí Talet  62, 63, 64
3 Tính chất đường phân giác của tam giác  67, 68
4 Khái niệm hai tam giác đồng dạng  71, 72
5 Trường hợp đồng dạng thứ nhất  74, 75
6 Trường hợp đồng dạng thứ hai  77
7 Trường hợp đồng dạng thứ ba  79, 80
8 Luyện tập 2 – trường hợp đồng dạng thứ ba  80
9 Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông   84, 85
10 Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng  87
11 Giải bài ôn tập chương 3 hình học 8  92

Chương 4: Hình lăng trụ đứng, hình chóp đều

A. Hình lăng trụ đứng

STT Bài học Trang
1 Hình hộp chữ nhật  96, 97
2 Hình hộp chữ nhật (tiếp theo)  100
3 Thể tích của hình hộp chữ nhật  103, 104, 105
4 Hình lăng trụ đứng  108,109
5 Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng  111, 112
6 Thể tích của hình lăng trụ đứng  114, 115, 116

B. Hình Chóp đều

STT Bài học Trang
1 Hình chóp đều và hình chóp cụt đều  118, 119
2 Diện tích xung quanh của hình chóp đều  121
3 Thể tích của hình chóp đều  123,124, 125
4 Giải bài ôn tập chương 4 hình học 8  127, 128, 129

Advertisements (Quảng cáo)