Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Giải bài tập Toán 8 Tập 2: chương 3, chương 4 Đại số và Hình học

CHIA SẺ

Giải bài tập Toán 8 Tập 2 –  Phần Đại số và hình học theo chương trình học kì 2 học sinh lớp 8 trên cả nước.

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

- Quảng cáo -

STTBài họcTrang
1Mở đầu về phương trình 6, 7
2Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải 9, 10
3Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 12, 13
4Luyện tập – Phương trình đưa được về dạng ax+ b = 0 13, 14
5Phương trình tích 17
6Luyện tập Phương trình tích 17
7Phương trình chứa ẩn ở mẫu 22
8Luyện tập phương trình chứa ẩn ở mẫu 22, 23
9Giải bài toán bằng cách lập phương trình 25, 26
10Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo) 30
11Luyên tập giải bài toán bằng cách lập phương trình 31, 32
12Giải bài ôn tập chương 3 Đại số toán 8 tập 2 33, 34

Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

STTBài họcTrang
1Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng 37
2Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân 39, 40
3Luyện tập liên hệ giữa thứ tự và phép nhân 40
4Bất phương trình một ẩn 43
5Bất phương trình bậc nhất một ẩn 47, 48
6Luyện tập bất phương trình bậc nhất một ẩn 48, 49
7Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 51
8Ôn tập chương 4 đại số 8 53, 54

PHẦN HÌNH HỌC

Chương 3: Tam giác đồng dạng

STTBài họcTrang
1Định lí Ta – lét trong tam giác 58, 59
2Định lí đảo và hệ quả của định lí Talet 62, 63, 64
3Tính chất đường phân giác của tam giác 67, 68
4Khái niệm hai tam giác đồng dạng 71, 72
5Trường hợp đồng dạng thứ nhất 74, 75
6Trường hợp đồng dạng thứ hai 77
7Trường hợp đồng dạng thứ ba 79, 80
8Luyện tập 2 – trường hợp đồng dạng thứ ba 80
9Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông  84, 85
10Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng 87
11Giải bài ôn tập chương 3 hình học 8 92

Chương 4: Hình lăng trụ đứng, hình chóp đều

A. Hình lăng trụ đứng

STTBài họcTrang
1Hình hộp chữ nhật 96, 97
2Hình hộp chữ nhật (tiếp theo) 100
3Thể tích của hình hộp chữ nhật 103, 104, 105
4Hình lăng trụ đứng 108,109
5Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng 111, 112
6Thể tích của hình lăng trụ đứng 114, 115, 116

B. Hình Chóp đều

STTBài họcTrang
1Hình chóp đều và hình chóp cụt đều 118, 119
2Diện tích xung quanh của hình chóp đều 121
3Thể tích của hình chóp đều 123,124, 125
4Giải bài ôn tập chương 4 hình học 8 127, 128, 129