SBT Toán 8

Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Toán 8
Bài 40, 41, 42, 43 trang 143, 144 SBT Toán 8 tập 2: Tìm diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng
Bài 40, 41, 42, 43 trang 143, 144 SBT Toán 8 tập 2: Tìm diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng
Bài 6 Thể tích của lăng trụ đứng SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 40, 41, 42, 43 trang 143, 144 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 40: Hình 129 là một cái lều ở trại...
Bài 48, 49, 50 trang 95, 96 SBT Toán 8 tập 2: Tính độ dài các cạnh của tam giác vuông
Bài 48, 49, 50 trang 95, 96 SBT Toán 8 tập 2: Tính độ dài các cạnh của tam giác vuông
Bài 8 Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 48, 49, 50 trang 95, 96 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 48: Chứng minh rằng... Câu 48: Cho tam giác...
Bài 44, 45, 46, 47 trang 95 SBT Toán 8 tập 2: Chứng minh góc BEC = 90°
Bài 44, 45, 46, 47 trang 95 SBT Toán 8 tập 2: Chứng minh góc BEC = 90°
Bài 8 Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 44, 45, 46, 47 trang 95 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 44: Tính độ dài của đoạn thẳng...
Bài 55, 56, 57 trang 98 SBT Toán 8 tập 2: Chứng minh rằng tam giác MAN đồng dạng với tam giác ABC
Bài 55, 56, 57 trang 98 SBT Toán 8 tập 2: Chứng minh rằng tam giác MAN đồng dạng với tam giác ABC
Bài Ôn tập chương III - tam giác đồng dạng SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 55, 56, 57 trang 98 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 55: Tam giác ABC có ba đường cao AD,...
Bài 51, 52, 53, 54 trang 97 SBT Toán 8 tập 2: Tính chu vi và diện tích tam giác AMN.
Bài 51, 52, 53, 54 trang 97 SBT Toán 8 tập 2: Tính chu vi và diện tích tam giác AMN.
Bài Ôn tập chương III - tam giác đồng dạng SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 51, 52, 53, 54 trang 97 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 51: Vẽ đoạn thẳng MN. Hỏi rằng hai...
Bài 1, 2, 3 trang 131, 132 SBT Toán 8 tập 2: Gọi tên các mặt phẳng chứa đường thẳng PR
Bài 1, 2, 3 trang 131, 132 SBT Toán 8 tập 2: Gọi tên các mặt phẳng chứa đường thẳng PR
Bài 1 Hình hộp chữ nhật SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 1, 2, 3 trang 131, 132 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 1: Điền thêm vào chỗ trống... Câu 1: Điền thêm vào chỗ trống (…) a,...
Bài 6, 7, 8, 9 trang 133 SBT Toán 8 tập 2: Các cặp mặt phẳng nào song song với nhau ?
Bài 6, 7, 8, 9 trang 133 SBT Toán 8 tập 2: Các cặp mặt phẳng nào song song với nhau ?
Bài 2 hình hộp chữ nhật (tiếp) SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 6, 7, 8, 9 trang 133 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 6: Chọn kết quả đúng trong...
Bài 20, 21, 22 trang 136, 137 SBT Toán 8 tập 2: Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau?
Bài 20, 21, 22 trang 136, 137 SBT Toán 8 tập 2: Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau?
Bài 3 Thể tích hình hộp chữ nhật SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 20, 21, 22 trang 136, 137 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 20: Từ một tờ giấy hình vuông kích thước 3...
Bài 17, 18, 19 trang 135, 136 SBT Toán 8 tập 2: xếp kín hình hộp đã cho bằng những hình hộp chữ nhật có các kích thước dài 8cm, rộng 6cm, cao 4cm
Bài 17, 18, 19 trang 135, 136 SBT Toán 8 tập 2: xếp kín hình hộp đã cho bằng những hình hộp chữ nhật có các kích thước dài...
Bài 3 Thể tích hình hộp chữ nhật SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 17, 18, 19 trang 135, 136 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 17: Cạnh của hình lập phương bằng... Câu 17: Cạnh của hình...
Bài 13, 14, 15, 16 trang 134, 135 SBT Toán 8 tập 2: Hai mặt phẳng nào cắt nhau theo đường thẳng FB ?
Bài 13, 14, 15, 16 trang 134, 135 SBT Toán 8 tập 2: Hai mặt phẳng nào cắt nhau theo đường thẳng FB ?
Bài 3 Thể tích hình hộp chữ nhật SBT Toán lớp 8 tập 2. Giải bài 13, 14, 15, 16 trang 134, 135 Sách bài tập Toán 8 tập 2. Câu 13: Hãy điền “có”, “không” vào chỗ trống... Câu 13: Khi...