Sách bài tập lớp 7

Trang Chủ Lớp 7 Sách bài tập lớp 7

Giải SBT lớp 7: Lời giải chi tiết bài tập và trả lời đầy đủ câu hỏi trong sách bài tập Toán, SBT Lý, SBT Sinh, SBT Sử, SBT GDCD và Sách BT Địa đầy đủ nhất. Chọn môn cần xem dưới đây:

Test Yourself 4 – Kiểm tra cá nhân 4 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm: Fill each blank in the passage with a word from the box.
Test Yourself 4 – Kiểm tra cá nhân 4 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm: Fill each blank in the passage with a word from the...
Test Yourself 4 - Kiểm Tra Cá Nhân 4 SBT Tiếng Anh lớp 7. Thực hiện các yêu cầu phần Test Yourself 4 - Kiểm tra cá nhân 4 - Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm. Fine the...
E. Writing – Unit 12 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm: Do you agree or disagree with the statements below?
E. Writing – Unit 12 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm: Do you agree or disagree with the statements below?
Unit 12 - An Overcrowded World - Một Thế Giới đông đúc SBT Tiếng Anh lớp 7. Thực hiện các yêu cầu phần E. Writing - Unit 12 - Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm. Do you agree...
D. Reading – Unit 12 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm:  Complete the conversation below with sentences a-f.
D. Reading – Unit 12 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm: Complete the conversation below with sentences a-f.
Unit 12 - An Overcrowded World - Một Thế Giới đông đúc SBT Tiếng Anh lớp 7. Thực hiện các yêu cầu phần D. Reading - Unit 12 - Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm. Look at the...
C. Speaking – Unit 12 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm: Choose one of the words below and make a mini talk, in which the word is used.
C. Speaking – Unit 12 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm: Choose one of the words below and make a mini talk, in which the word...
Unit 12 - An Overcrowded World - Một Thế Giới đông đúc SBT Tiếng Anh lớp 7. Thực hiện các yêu cầu phần C. Speaking - Unit 12 - Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm. Fill each gap...
B. Vocabulary & Grammar – Unit 12 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm: Choose the direct effects from the box below for each cause. There can be two or three effects one cause.
B. Vocabulary & Grammar – Unit 12 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm: Choose the direct effects from the box below for each cause. There can...
Unit 12 - An Overcrowded World - Một Thế Giới đông đúc SBT Tiếng Anh lớp 7. Thực hiện các yêu cầu phần B. Vocabulary & Grammar - Unit 12 - Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm. Look...
A. Phonetics – Unit 12 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm: Mark (‘) the stress for the underlined words. Then practise saying them.
A. Phonetics – Unit 12 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm: Mark (‘) the stress for the underlined words. Then practise saying them.
Unit 12 - An Overcrowded World - Một Thế Giới đông đúc SBT Tiếng Anh lớp 7. Thực hiện các yêu cầu phần A. Phonetics - Unit 12 - Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm. Mark (') the...
E. Writing – Unit 11 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm:  How do you go to school every day?
E. Writing – Unit 11 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm: How do you go to school every day?
Unit 11 - Travelling In The Future - Du Lịch Trong Tương Lai SBT Tiếng Anh lớp 7. Thực hiện các yêu cầu phần E. Writing - Unit 11 - Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm. Write five...
D. Reading – Unit 11 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm: Fill the gaps with either slidewalk, skycycling tube, or intelligent bike.
D. Reading – Unit 11 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm: Fill the gaps with either slidewalk, skycycling tube, or intelligent bike.
Unit 11 - Travelling In The Future - Du Lịch Trong Tương Lai SBT Tiếng Anh lớp 7. Thực hiện các yêu cầu phần D. Reading - Unit 11 - Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm. Read the...
C. Speaking – Unit 11 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm:  Read the conversation, look at the underlined statements. Which statements are facts?
C. Speaking – Unit 11 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm: Read the conversation, look at the underlined statements. Which statements are facts?
Unit 11 - Travelling In The Future - Du Lịch Trong Tương Lai SBT Tiếng Anh lớp 7. Thực hiện các yêu cầu phần C. Speaking - Unit 11 - Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm. Read the...
B. Vocabulary & Grammar – Unit 11 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm: 2. Choose the correct words from the box to fill the gaps.
B. Vocabulary & Grammar – Unit 11 – Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm: 2. Choose the correct words from the box to fill the gaps.
Unit 11 - Travelling In The Future - Du Lịch Trong Tương Lai SBT Tiếng Anh lớp 7. Thực hiện các yêu cầu phần B. Vocabulary & Grammar - Unit 11 - Sách bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm....