Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK Hóa 8

Bài tập SGK Hóa 8

Giải bài tập hóa 8: Lời giải chi tiết bài tập, câu hỏi môn Hóa học lớp 8 chương: Chất – nguyên tử – Phân tử; Phản ứng hóa học; Mol và tính toán hóa học; Oxi – Không khí; Hidro nước; Dung dịch.

Bài họcLời giải trang
CHƯƠNG 1: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬ

 • Chất có ở đâu? Nước tự nhiên là chất hay hỗn hợp?
 • Nguyên tử là gì? gồm những thành phần cấu tạo nào?
 • Nguyên tố hóa học và nguyên tử khối là gì?
 • Phân tử và phân khối là gì?
 • Đơn chất và hợp chất khác nhau như thế nào? Chúng hợp từ những loại hạt nào?
 • Công thức hóa học dùng để biểu diễn chất. Hóa trị là gì? Dựa vào đâu để viết đúng cũng như lập được công thức hóa học hợp chất.
Bài 2. Chất – Hóa 811
Bài 3. Bài thực hành 1
Bài 4. Nguyên tử – Hóa 815,16
Bài 5. Nguyên tố Hóa – Hóa 820
Bài 6. Đơn chất và hợp chất – Phân tử25
Bài 7. Bài thực hành 2
Bài 8. Bài luyện tập 1 – Chương 1 Hóa 831
Bài 9. Công thức Hóa33,34
Bài 10. Hóa trị – Hóa 837,38
Bài 11. Bài luyện tập 2 Hóa học 841
CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

 • Sự biến đổi của chất như thế nào thì được gọi là hiện tượng vật lí, là hiện tượng hóa học?
 • Phản ứng hóa học là g? Khi nào xảy ra, dựa vào để nhận biết. Trong một phản ứng hóa học tổng khối lượng các chất có được bảo toàn không?
 • Phương trình hóa học dùng để biểu diễn phản ứng hóa học, cho biết những gì về phản ứng? Để lập pthh cần cân bằng số nguyên tử ntn?
Bài 12. Sự biến đổi chất46
Bài 13. Phản ứng Hóa50,51
Bài 14. Bài thực hành 3
Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng – Hóa 854
Bài 16. Phương trình Hóa học57,58
Bài 17. Bài luyện tập 3
Chương 3: MOL VÀ TÍNH CHẤT HÓA HỌC

 • Mol, khối lượng mol, thể tích mol?
 • Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất như thế nào?
 • Tỉ khối của khí A đối với khí B là gì?
 • Công thức hóa học và phương trình hóa học được sử dụng trong tính toán học học như thế nào?
Bài 18. Mol – Hóa 865
 Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất67
 Bài 20. Tỉ khối của chất khí69
 Bài 21. Tính theo công thức Hóa71
 Bài 22. Tính theo phương trình Hóa75,76
 Bài 23. Bài luyện tập 4 – ôn tập chương 3 hóa 879
 CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ

 • Oxi có những tính chất gì? Oxi có vai trò như thế nào trong cuộc sống?
 • Sự oxi hóa, sự cháy là gì?
 • Phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy là gì?
 • Điều chế oxi như thế nào?
 • Không khí có thành phần như thế nào?
Bài 24. Tính chất của oxi84
Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi87
Bài 26. Oxit hóa lớp 891
Bài 27. Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy94
Bài 28. Không khí – Sự cháy99
Bài 29. Bài luyện tập 5 – Ôn tập chương 4 Hóa 8100,101
Bài 30. Bài thực hành 4
CHƯƠNG 5: HIĐRO – NƯỚC

 • Hidro có những tính chất và ứng dụng gì?
 • Phản ứng oxi hóa- khử là gì? Thế nào là chất khử, chất oxi hóa?
  Điều chế khí hiro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp như thế nào?
 • Phản ứng thế là gì?
 • Thành phần, tính chất của nước như thế nào?
 • Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất như thế nào? Phải làm gì để giư cho nguồn nước không bị ô nhiễm.
Bài 31. Tính chất – Ứng dụng của hiđro109
Bài 32. Phản ứng oxi hóa – khử113
Bài 33. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế117
Bài 34. Bài luyện tập 6 – Hóa 8118,119
Bài 35. Bài thực hành 5
Bài 36. Nước Hóa học 8125
Bài 37. Axit – Bazơ – Muối – Hóa 8130
Bài 38. Bài luyện tập 7 – Ôn tập  chương 5 Hóa học 8131,132
Bài 39. Bài thực hành 6
CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

 • Dung dịch là gì?
 • Độ tan là gì?
 • Nồng độ phần trăm và nồng độ mok của dung dịch là gì?
 • Làm thế nào pha chế được dung dịch theo nồng độ cho trước?
Bài 40. Dung dịch138
Bài 41. Độ tan của một chất trong nước142
Bài 42. Nồng độ dung dịch145,146
Bài 43. Pha chế dung dịch149
Bài 44. Bài luyện tập 8 – ôn tập chương 6 Hóa 8151
Bài 45. Bài thực hành 7

Đề & bài tập hay lớp 8