SBT Lịch sử 8

Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Lịch sử 8
Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 Sử 8: Nguyên nhân sâu xa của việc thực dân Pháp xâm lược nước ta
Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 Sử 8: Nguyên nhân sâu xa của việc thực dân Pháp xâm lược nước ta
Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 SBT Sử lớp 8. Giải bài A, bài B, trang 99 - 100 SBT Lịch sử 8. Nguyên nhân sâu xa của việc thực dân Pháp xâm lược nước ta?; Trước thái...
Đề thi – kiểm tra học kì 2 SBT Sử 8: Phong trào Cần Vương nổ ra và phát triển như thế nào ?
Đề thi – kiểm tra học kì 2 SBT Sử 8: Phong trào Cần Vương nổ ra và phát triển như thế nào ?
Đề kiểm tra học kì 2 SBT Sử lớp 8. Giải câu 1, câu 2, câu 3, giải bài tập lí thuyết trang 122 SBT Lịch sử 8. Phong trào Cần Vương nổ ra và phát triển như thế...
Bài 31 trang 107-111SBT Sử 8: Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương là
Bài 31 trang 107-111SBT Sử 8: Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương là
Bài 31: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 - SBT Sử lớp 8. Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7,8,9 trang 107, 108, 109, 110, 111 SBT Lịch sử 8.  Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong...
Bài 30 trang 104, 105,106 Sách BT Sử 8: Hội Duy Tân do Phan Bội Châu đứng đầu được thành lập vào năm?
Bài 30 trang 104, 105,106 Sách BT Sử 8: Hội Duy Tân do Phan Bội Châu đứng đầu được thành lập vào năm?
Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 - SBT Sử lớp 8. Giải bài 1,2,3,4,5, trang 104 - 106 SBT Lịch sử 8. Hội Duy Tân do Phan Bội Châu...
Bài 29 trang 101, 102, 103 SBT Sử 8: Tổ chức bộ máy nhà nước của Liên Bang Đông Dương gồm có?
Bài 29 trang 101, 102, 103 SBT Sử 8: Tổ chức bộ máy nhà nước của Liên Bang Đông Dương gồm có?
Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam - SBT Sử lớp 8. Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7, trang 101,102, 103 SBT Lịch sử...
Bài 28 trang 95,96,97 Sách BT Sử 8:Nét nổi bật của tình hình nước ta nửa cuối thế kỉ XIX là?
Bài 28 trang 95,96,97 Sách BT Sử 8:Nét nổi bật của tình hình nước ta nửa cuối thế kỉ XIX là?
Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX - SBT Sử lớp 8. Giải bài 1,2,3,4,5, trang 95, 96, 97 SBT Lịch sử 8. Nét nổi bật của tình hình nước...
Bài 27 trang 93,94 SBT Sử 8: Khởi nghĩa Yên Thế diễn ra trong những năm …?
Bài 27 trang 93,94 SBT Sử 8: Khởi nghĩa Yên Thế diễn ra trong những năm …?
Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX - SBT Sử lớp 8.  Khởi nghĩa Yên Thế diễn ra trong những năm ...? Khởi nghĩa Yên Thế...
Bài 26 SBT Sử lớp 8: Sự kiện đánh dấu phong trào Cần Vương bùng nổ là..?
Bài 26 SBT Sử lớp 8: Sự kiện đánh dấu phong trào Cần Vương bùng nổ là..?
Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX - SBT Sử lớp 8. Giải bài 1,2,3,4, trang 86 - 92 SBT Lịch sử 8. Sự kiện đánh dấu phong trào Cần Vương...
Bài 25 trang 88,89,90 Sách BT Sử 8: Đánh chiếm Bắc Kì, thực dân Pháp lấy cớ là gì?
Bài 25 trang 88,89,90 Sách BT Sử 8: Đánh chiếm Bắc Kì, thực dân Pháp lấy cớ là gì?
Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) - SBT Sử lớp 8. Giải bài 1,2,3,4, 5,6, trang 88 - 90 SBT Lịch sử 8. Đánh chiếm Bắc Kì, thực dân Pháp lấy cớ là;...
Bài 24 Sách bài tập Sử lớp 8 trang 84-87: Nguyên nhân sâu xa của việc Pháp xâm lược nước ta là?
Bài 24 Sách bài tập Sử lớp 8 trang 84-87: Nguyên nhân sâu xa của việc Pháp xâm lược nước ta là?
Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 - SBT Sử lớp 8. Giải bài 1,2,3,4, 5,6, trang 84, 85, 86, 87 SBT Lịch sử 8. Nguyên nhân sâu xa của việc Pháp xâm lược nước ta...