Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Bài 67,68,69 trang 102,103 Toán 8 tập 1: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Giải bài 67,68 trang 102; bài 69 trang 103 Toán 8 tập 1: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước – Chương 1 Hình học.

Cần nhớ định lý sau:

– Nếu các đg thẳng // cách đều cắt một đg thằng thì chúng chắn trên đg thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau.

– Nếu các đgthẳng // cắt một đg thẳng và chúng chắn trên đg thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau thì chúng  // cách đều.

Bài 67. Cho đoạn thẳng AB. Kẻ tia Ax bất kì. Trên tia Ax lấy các điểm C, D, E sao cho AC = CD = DE (h.97). Kẻ đoạn thẳng EB. Qua C, D kẻ các đườngthẳng // với EB. Chứng minh rằng đoạn thẳng AB bị chia ra ba phần bằng nhau.

Ta có: EB // DD’ // CC’ và AE = CD = DE.

Nên theo định lí về các đườngthẳng // cách đều ta suy ra

AC’ = C’D’ = D’B

Vậy đoạn thẳng AB bị chia ra ba phần bằng nhau.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 68 trang 102. Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d và có khoảng cách đến d bằng 2cm. lấy điểm B bất kì thuộc  d. Gọi C là điểm đối xứng với điểm A qua điểm B. Khi điểm B di chuyển trên  d thì điểm C di chuyển trên đường nào ?


Bài 69. Ghép mỗi ý (1), (2), (3), (4) với một trong các ý (5), (6), (7), (8) để được một khẳng định đúng:

Advertisements (Quảng cáo)

(1) Tập hợp các điểm cách điểm A cố định một khoảng 3cm

(2) Tập hợp các điểm cách đều hai đầu của đoạn thẳng AB cố định

(3) Tập hợp các điểm nằm trong góc xOy và cách đều hai cạnh của góc đó

(4) Tập hợp các điểm cách đều đường-thẳng a cố định một khoảng 3cm

(5) là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

(6) la hai đường-thẳng song song với a và cách a một khoảng 3cm

(7) là đường tròn tâm A bán kính 3cm.

(8) là tia phân giác của góc xOy.

Lời giải: Ghép các ý: (1) với (7)

(2) với (5)

(3) với (8)

(4) với (6)

Advertisements (Quảng cáo)