Lớp 2

Trang Chủ Lớp 2
Đề thi môn Toán lớp 2 giữa học kì 1 năm 2019 – Đề số 1: Mỗi học sinh được mượn 5 quyển truyện. Hỏi 8 học sinh được mượn bao nhiêu quyển truyện.
Đề thi môn Toán lớp 2 giữa học kì 1 năm 2019 – Đề số 1: Mỗi học sinh được mượn 5 quyển truyện. Hỏi 8 học sinh được...
Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 2 năm học 2019 - 2020, có 2 phần cụ thể như sau:A- Phần kiểm tra trắc nghiệm.Câu 1. Trong phép tính 3 x 6 = 18 có:A. 3 là...
Lesson Six Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 2: Look at the menu on Reading. Ask and answer.
Lesson Six Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 2: Look at the menu on Reading. Ask and answer.
Unit 12. Dinnertime! - Family & Friends Special Edittion Grade 2. Giải bài tập Lesson Six Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2. Look at the menu on Reading. Ask and answer.Listening 1. Listen and draw J of L....
Lesson Five: Skills Time! Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 2: What do Thu and Giang like? Write v of x.
Lesson Five: Skills Time! Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 2: What do Thu and Giang like? Write v of x.
Unit 12. Dinnertime! - Family & Friends Special Edittion Grade 2. Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2. What do Thu and Giang like? Write v of x.Reading 1. What food do...
Lesson Four: Phonics Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 2: Circle the I in the middle of the words.
Lesson Four: Phonics Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 2: Circle the I in the middle of the words.
Unit 12. Dinnertime! - Family & Friends Special Edittion Grade 2. Giải bài tập Lesson Four: Phonics Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2. Circle the I in the middle of the words.1. Listen, point, and repeat. Click...
Lesson Three: Song Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 2: Listen and sing.
Lesson Three: Song Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 2: Listen and sing.
Unit 12. Dinnertime! - Family & Friends Special Edittion Grade 2. Giải bài tập Lesson Three: Song Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2. Listen and sing.1. Listen, point, and repeat. Click here to listenScript: milk: sữa juice: nước hoa...
Lesson Two: Grammar Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 2: Look and say.
Lesson Two: Grammar Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 2: Look and say.
Unit 12. Dinnertime! - Family & Friends Special Edittion Grade 2. Giải bài tập Lesson Two: Grammar Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2. Look and say.1. Listen to the story and repeat. Act. 2. Listen and say....
Lesson One: Words Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 2: Listen and chant.
Lesson One: Words Unit 12 – Family & Friends Special Edittion Grade 2: Listen and chant.
Unit 12. Dinnertime! - Family & Friends Special Edittion Grade 2. Giải bài tập Lesson One: Words Unit 12 - Family & Friends Special Edittion Grade 2. Listen and chant.1. Listen, point, and repeat. Click here to listen2. Listen and...
Lesson Six Unit 11 – Family & Friends Special Edittion Grade 2: Look at the picture again. Ask and answer.
Lesson Six Unit 11 – Family & Friends Special Edittion Grade 2: Look at the picture again. Ask and answer.
Unit 11: I Like Monkeys! - Family & Friends Special Edittion Grade 2. Giải bài tập Lesson Six Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2. Look at the picture again. Ask and answer.Listening 1. Listen and draw J or...
Lesson Five: Skills Time! Unit 11 – Family & Friends Special Edittion Grade 2: Write T (true) or F (false)
Lesson Five: Skills Time! Unit 11 – Family & Friends Special Edittion Grade 2: Write T (true) or F (false)
Unit 11: I Like Monkeys! - Family & Friends Special Edittion Grade 2. Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2. Write T (true) or F (false)Reading 1. Look at the picture. Talk...
Lesson Four: Phonics Unit 11 – Family & Friends Special Edittion Grade 2: Circle the e in the middle of the words.
Lesson Four: Phonics Unit 11 – Family & Friends Special Edittion Grade 2: Circle the e in the middle of the words.
Unit 11: I Like Monkeys! Lesson Four: Phonics Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2. Giải bài tập Lesson Four: Phonics Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2. Circle the e in the middle of...

Mới cập nhật

Đang quan tâm