Bài tập Tin học lớp 8

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tin học lớp 8
Bài 9. Làm việc với dãy số – Tin học 8: Các khai báo biến mảng sau đây trong Pascal đúng hay sai
Bài 9. Làm việc với dãy số – Tin học 8: Các khai báo biến mảng sau đây trong Pascal đúng hay sai
Bài 9 Tin học lớp 8: Làm việc với dãy số. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 78 . Hãy nêu các lợi ích của việc sử dụng biến mảng trong chương trình.dụng biến mảng...
Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước – Tin học 8: Hãy tìm hiểu các thuật toán sau đây và cho biết khi thực hiện thuật toán, máy tính sẽ bao
Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước – Tin học 8: Hãy tìm hiểu các thuật toán sau đây và cho biết khi thực hiện thuật toán,...
Bài 8 Tin học lớp 8: Lặp với số lần chưa biết trước. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 70, 71 . Em hãy nêu một vài ví dụ về hoạt động lặp với số lần chưa...
Bài 7. Câu lệnh lặp – Tin học 8: Hãy cho biết tác dụng câu lệnh lặp với số lần biết trước
Bài 7. Câu lệnh lặp – Tin học 8: Hãy cho biết tác dụng câu lệnh lặp với số lần biết trước
Bài 7 Tin học lớp 8: Câu lệnh lặp. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 60 . Cho một vài ví dụ về hoạt động được thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần trong...
Bài 6. Câu lệnh điều kiện – Tin học 8: Cho biết các điều kiện hoặc biểu thức sau cho kết quả đúng hay sai
Bài 6. Câu lệnh điều kiện – Tin học 8: Cho biết các điều kiện hoặc biểu thức sau cho kết quả đúng hay sai
Bài 6 Tin học  lớp 8: Câu lệnh điều kiện. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 50 . Em hãy nêu một vài ví dụ về hoạt động hàng ngày phụ thuộc vào điều kiện?... Câu 1: Em...
Bài 5. Từ bài toán đến chương trình – Tin học 8: Giả sử x và y là các biến số. Hãy cho biết kết quả của việc thực hiện thuật toán sau
Bài 5. Từ bài toán đến chương trình – Tin học 8: Giả sử x và y là các biến số. Hãy cho biết kết quả của việc thực...
Bài 5 Tin học lớp 8: Từ bài toán đến chương trình. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 45 Hãy chỉ ra INPUT và OUTPUT của các bài toán sau... Câu 1: Hãy chỉ ra INPUT và OUTPUT...
Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình – Tin học 8: Nêu sự khác nhau giữa biến và hằng
Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình – Tin học 8: Nêu sự khác nhau giữa biến và hằng
Bài 4 Tin học lớp 8: Sử dụng biến trong chương trình. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 33 . Giả sử A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số thực, X là...
Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu – Tin học 8: Dãy chữ số 2010 có thể thuộc những kiểu dữ liệu nào
Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu – Tin học 8: Dãy chữ số 2010 có thể thuộc những kiểu dữ liệu nào
Bài 3 Tin học lớp 8: Chương trình máy tính và dữ liệu. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 26. Hãy nêu ít nhất hai kiểu dữ liệu và một phép toán có thể thực...
Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính – Tin học 8: Hãy cho biết lí do cần phải viết chương trình để điều khiển máy tính
Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính – Tin học 8: Hãy cho biết lí do cần phải viết chương trình để điều khiển máy tính
Bài 1 tin học lớp 8: Máy tính và chương trình máy tính. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 8. Trong ví dụ về rô bốt , nếu thay đổi thứ tự của lệnh 1 và lệnh 2...
Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình – Tin học 8: Cho biết sự khác nhau giữa từ khóa và tên
Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình – Tin học 8: Cho biết sự khác nhau giữa từ khóa và tên
Bài 2 Tin học lớp 8: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình, . Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 13 . Hãy cho biết các thành phần cơ bản của một ngôn ngữ...