Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Bài 29,30,31 trang 74,75 Toán lớp 8 tập 2: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Tóm tắt lý thuyết và giải bài 29 trang 74; bài 30,31 trang 75 SGK Toán 8 tập 2: Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất – Chương 3 Hình.

Định lí

Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồngdạng

Giải bài 5 Toán 8 tập 2: Trường hợp đồng dạng thứ nhất trang 74,75.

Bài 29. Cho ΔABC và A’B’C’ có kích thước như trong hình 35.

a) ΔABC và A’B’C’ có đồng-dạng với nhau không? Vì sao?

b) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đó.

2016-01-16_140012

a) ΔABC và ΔA’B’C’ có:

Advertisements (Quảng cáo)

2016-01-16_140137

Vậy ΔABC ∽  ΔA’B’C’

b) Theo câu a ta có

2016-01-16_140539

2016-01-16_140614

Advertisements (Quảng cáo)

2016-01-16_140650


Bài 30 trang 75. ΔABC có độ dài các cạnh là AB = 3cm, AC = 5cm, BC = 7cm. ΔA’B’C’ đồng-dạng với ΔABC và có chu vi bằng 55 cm.

Hãy tính độ dài các cạnh của ΔA’B’C'(làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Giải: ∆ABC ∽ ∆A’B’C’ nên

2016-01-16_140913

2016-01-16_140922

=> A’B’ = 11cm;

2016-01-16_141009


Bài 31. Cho hai tam giác đồng-dạng có tỉ số chu vi là 15/17  và hiệu độ dài hai cạnh tương ứng của chúng là 12,5 cm. Tính hai cạnh đó.

Giả sử ∆A’B’C’ ∽ ∆ABC, hiệu độ dài tương ứng của A’B’ và AB là 12,5.

2016-01-16_141203

= 6,25 cm.

Advertisements (Quảng cáo)