Bài tập SGK lớp 6

Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6

Giải SGK lớp 6 các môn: Toán (Số học, Hình học) tập 1,2; Môn Vật Lý, Môn Sinh, GDCD, Công nghệ, Sử, Địa ... trong sách giáo khoa theo từng chương,từng phần. Bài mới nhất được cập nhật phía dưới nhé. Chọn môn:

A.WE ARE THE WORLD (Chúng ta là thế giới) –  Unit 15 Anh lớp 6: Make dialogues. Practise with a partner.
A.WE ARE THE WORLD (Chúng ta là thế giới) – Unit 15 Anh lớp 6: Make dialogues. Practise with a partner.
Unit 15 : Countries - Quốc Gia SGK Anh lớp 6. Thực hiện các yêu cầu phần A.WE ARE THE WORLD (Chúng ta là thế giới). Where’s your teache(Những người kia từ đâu đến?); Make dialogues. Practise with a partner. A. WE...
B. CITIES, BUILDINGS AND PEOPLE (Thành phố, Cao ốc vả Dân chúng) – Unit 15 trang 158 tiếng anh 6: Listen and read. Then answer the questions.
B. CITIES, BUILDINGS AND PEOPLE (Thành phố, Cao ốc vả Dân chúng) – Unit 15 trang 158 tiếng anh 6: Listen and read. Then answer the questions.
Unit 15 : Countries - Quốc Gia SGK Anh lớp 6. Thực hiện các yêu cầu phần B. CITIES, BUILDINGS AND PEOPLE (Thành phố, Cao ốc vả Dân chúng) trang 158 tiếng anh 6. Listen and read. Then answer the questions. B....
Unit 15 : Countries – Quốc Gia – C. NATURAL FEATURES (Nét đặc trưng thiên nhiên) trang 162 tiếng anh 6: Listen and read. Then answer the questions.
Unit 15 : Countries – Quốc Gia – C. NATURAL FEATURES (Nét đặc trưng thiên nhiên) trang 162 tiếng anh 6: Listen and read. Then answer the questions.
Unit 15 : Countries - Quốc Gia SGK Anh lớp 6. Thực hiện các yêu cầu phần C. NATURAL FEATURES (Nét đặc trưng thiên nhiên) trang 162 tiếng anh 6. A LOT OF, LOTS OF và PLENTY OF được...
Unit 16 – A. ANIMALS AND PLANTS (Động vật và thực vật) trang 166 tiếng anh 6: Listen and write the letter of the picture under the right heading.
Unit 16 – A. ANIMALS AND PLANTS (Động vật và thực vật) trang 166 tiếng anh 6: Listen and write the letter of the picture under the right heading.
Unit 16 :Man And The Environment - Con Người Và Môi Trường SGK Anh lớp 6. Thực hiện các yêu cầu phần A. ANIMALS AND PLANTS (Động vật và thực vật) trang 166 tiếng anh 6. Listen and write the letter...
Unit 16 – B. POLLUTION (Sự ô nhiễm) trang 169 tiếng anh 6: Practise using should and should not with a partner. Write rules for the pictures.
Unit 16 – B. POLLUTION (Sự ô nhiễm) trang 169 tiếng anh 6: Practise using should and should not with a partner. Write rules for the pictures.
Unit 16 :Man And The Environment - Con Người Và Môi Trường SGK Anh lớp 6. Thực hiện các yêu cầu phần B. Pllution (Sự ô nhiễm) trang 169 tiếng anh 6. IMPERATIVES (Câu mệnh lệnh): Ở Unit 2, chúng...
Quảng cáo


Unit 16 – GRAMMAR PRACTICE trang 174 tiếng anh 6: Present simple and present progressive tenses. 
Unit 16 – GRAMMAR PRACTICE trang 174 tiếng anh 6: Present simple and present progressive tenses. 
Unit 16 : Man And The Environment - Con Người Và Môi Trường SGK Anh lớp 6. Thực hiện các yêu cầu phần Grammer Practice trang 174 tiếng anh 6. The Mekong River is long. The Amazon River is...
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 5 Anh 6.
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 5 Anh 6.
Unit 5 : Things I Do - Điều Tôi Làm SGK Anh lớp 6. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 Tiếng Anh 6. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) unit 5. UNIT 5. THINGS...
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 4 Anh lớp 6: What time is it / the time?
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 4 Anh lớp 6: What time is it / the time?
Unit 4: Big Or Small - Lớn Hay Nhỏ SGK Anh lớp 6. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 4 Tiếng Anh 6. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) unit 4;  What time is...
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 3 Anh lớp 6.
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 3 Anh lớp 6.
Unit 3 : At Home - Ở nhà SGK Anh lớp 6. Thực hiện các yêu cầu phần Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 3 Tiếng Anh 6. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary). UNIT 3: AT HOME Ở nhà - His /hɪz/:...
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 2 Anh 6.
Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 2 Anh 6.
Unit 2 : At School - Ở trường SGK Anh lớp 6. Thực hiện các câu hỏi phần Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 2 Tiếng Anh 6. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh lớp 6 unit...

Mới cập nhật

Đang quan tâm