Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Thi cuối năm môn Lịch Sử lớp 8 Huyện Tứ Kỳ 2020: Tác động của chính sách đó tới kinh tế xã hội nước ta như thế nào?

CHIA SẺ

Dưới đây là đề thi cuối học kì 2 môn Lịch Sử lớp 8 của Huyện Tứ Kỳ năm học 2019 – 2020, đề thi gồm 3 câu cụ thể như sau:

Câu 1 (2 điểm): Lập bảng tổng kết về phong trào Cần Vương và phong trào nông dân Yên Thế về những nội dung sau: thời gian, thành phần lãnh đạo, mục tiêu, hình thức, phạm vi?

Quảng cáo

Câu 2 (4 điểm): Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) thực dân Pháp đã thi hành những thủ đoạn gì về kinh tế để bóc lột nước ta? Tác động của chính sách đó tới kinh tế xã hội nước ta như thế nào?

Quảng cáo

Câu 3 (4 điểm): Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước mới? Hướng đi và cách tìm đường cứu nước của Người có gì mới so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đó? Theo em những hoạt động đó có ý nghĩa như thế nào đối với dân tộc Việt Nam?