Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Bài tập 15,16 ,17,18 trang 43 Toán 8 tập 2: Bất phương trình một ẩn

Bài 3 chương 4 Đáp án và hướng dẫn Giải bài 15, 16, 17, 18 trang 43 SGK Toán 8 tập 2.  Bất phương trình một ẩn (là BPT một ẩn).

Bài 15. Kiểm tra xem giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào trong các BPT sau:

a) 2x + 3 < 9;           b) -4x > 2x + 5;         c) 5 – x > 3x – 12

HD: a) Thay x = 3 vào BPT ta được: 2.3 + 3 < 9 <=> 9 < 9 (khẳng định sai)

Vậy x = 3 không là nghiệm của BPT 2x + 3 < 9

b) Thay x = 3 vào BPT ta có: -4.3 > 2.3 + 5 => -12 > 11 (khẳng định sai)

Vậy x = 3 không là nghiệm của BPT  -4x > 2x + 5

c) Thay x = 3 vào BPT ta có: 5 – 3 > 3.3 -12 => 2 > -3 (khẳng định đúng)

Vậy x = 3 là nghiệm của BPT 5 – x > 3x – 12

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 16. Viết và biểu diễn tập nghiệm trên trục số của mỗi bất phương trình sau:

a) x < 4;          b) x ≤ -2;           c) x > -3;              d) x  ≥ 1.

HD: a) Tập hợp nghiệm: S = {x/x < 4}

b) Tập hợp nghiệm: S = {x/x ≤ -2}

Advertisements (Quảng cáo)

c) Tập hợp nghiệm: S = {x/x > -3}

d) Tập hợp nghiệm: S = {x/x ≥ 1}


Bài 17. Hình vẽ sau đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (Chỉ nêu một BPT ).

2016-03-27_085519 a) Hình a biểu diễn tập nghiệm của bpt x ≤ 6

b) Hình b biểu diễn tập nghiệm của BPT  x > 2

c) Hình c biểu diễn tập nghiệm của BPT  x ≥ 5

d) Hình d biểu diễn tập nghiệm của BPT  x < -1


Bài 18. Hãy lập bất phương trình cho bài toán sau:

Quãng đường đi từ A đến B dài 50km. Một ô tô đi từ A đến B, khởi hành lúc 7 giờ. Hỏi ô tô phải đi với vận tốc bao nhiêu km/h để đến B trước 9 giờ cùng ngày?

GỌi x là vận tốc của ô tô (x > 0, tính bằng km/h)

Thời gian đi từ A đến B: 50/x

Để đến B trước 9 giờ thì 50/x < 2

Advertisements (Quảng cáo)