Bài tập Lịch sử 8

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Lịch sử 8
Bài 31. Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 – Lịch sử 8: Bài 3 (trang 151 sgk Lịch sử 8):
Bài 31. Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 – Lịch sử 8: Bài 3 (trang 151 sgk Lịch sử 8):
Bài 31 lịch  sử lớp 8: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918. Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 151 . So sánh hai xu hướng cứu...
Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 – Lịch sử 8: Đông Kinh nghĩa thục có ảnh hưởng gì đến phong trào yêu nước chống Pháp ở nước ta?
Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 – Lịch sử 8: Đông Kinh nghĩa thục có ảnh hưởng gì đến...
Bài 30 Lịch sử lớp 8: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918. Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 149 . Một số điểm giống...
Bài 28. Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX – Lịch sử 8: Kể tên các nhà cải cách cuối thế kỉ XIX. Trình bày nội dung một số đề nghị cải cách.
Bài 28. Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX – Lịch sử 8: Kể tên các nhà cải cách cuối thế kỉ...
Bài 28 Lịch sử lớp 8: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX. Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 136 Lịch sử 8. Bài 2. Vì sao...
Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX – Lịch sử 8: Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm khác so với những cuộc khởi nghĩa cùng thời
Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX – Lịch sử 8: Khởi nghĩa Yên Thế có...
Bài 27 Lịch sử lớp 8: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX. Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 133 . Em có...
Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX – Lịch sử 8:
Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX – Lịch sử 8:
Bài 26 Lịch sử lớp 8: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX. Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 130 . Cuộc khởi nghĩa Hương Khê...
Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884) – Lịch sử 8: Trình bày diễn biến của trận Cầu Giấy năm 1873.
Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884) – Lịch sử 8: Trình bày diễn biến của trận Cầu Giấy năm 1873.
Bài 25 Lịch sử lớp 8: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884). Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 124.Tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình...
Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 – Lịch sử 8: Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước 5 – 6 – 1862.
Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 – Lịch sử 8: Nêu nội dung cơ bản của Hiệp ước 5 – 6 – 1862.
Bài 24 Lịch sử lớp 8: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873. Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 119 . Tinh thần kháng chiến chống Pháp xâm lược của...
Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) – Lịch sử 8: Bài 3 (trang 113 sgk Lịch sử 8)
Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) – Lịch sử 8: Bài 3 (trang 113 sgk Lịch sử 8)
Bài 23 Lịch sử lớp 8: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945). Giải bài 1, bài 2, bài 3, giải bài tập lí thuyết trang 113 . Hãy nêu những...
Bài 22. Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX – Lịch sử 8: Hãy kể tên những phát minh khoa học trong nửa đầu thế kỉ XX mà em biết.
Bài 22. Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX – Lịch sử 8: Hãy kể tên những...
Bài 22 Lịch sử lớp 8: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX. Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 112  . Hãy...
Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) – Lịch sử 8: Liên Xô có vai trò như thế nào trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít ?
Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) – Lịch sử 8: Liên Xô có vai trò như thế nào trong việc đánh thắng chủ nghĩa...
Bài 21 Lịch sử lớp 8: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945). Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 108 Lịch sử 8. Bài 2. Lập niên biểu về những sự kiện...