Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11

Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) Đề số 1 Chương 2 Sinh học 11 – Cảm ứng: Ở côn trùng, hạch thần kinh có kích thước lớn hơn hẳn so với các hạch thần kinh khác là hạch thần kinh nào ?
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) Đề số 1 Chương 2 Sinh học 11 – Cảm ứng: Ở côn trùng, hạch thần kinh có kích thước lớn hơn...
Tham khảo đề kiểm tra 45 phút Đề số 1 Chương 2 Sinh học 11 - Cảm ứng. Ở côn trùng, hạch thần kinh có kích thước lớn hơn hẳn so với các hạch thần kinh khác là hạch thần kinh...
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) Đề số 2 Chương 2 Sinh học 11 Cảm ứng: Ý nào không đúng với đặc điểm của hệ thần kinh chuổi hạch?
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) Đề số 2 Chương 2 Sinh học 11 Cảm ứng: Ý nào không đúng với đặc điểm của hệ thần kinh chuổi...
Tham khảo đề kiểm tra 45 phút Đề số 2 Chương 2 Sinh học 11 Cảm ứng. Ý nào không đúng với đặc điểm của hệ thần kinh chuổi hạch?; Tập tính là gì? Cho biết sự khác nhau giữa tập tính...
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) Đề số 3 Chương 2 Sinh lớp 11- Cảm ứng: Những ứng động nào dưới đây là ứng động không sinh trưởng?
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) Đề số 3 Chương 2 Sinh lớp 11- Cảm ứng: Những ứng động nào dưới đây là ứng động không sinh trưởng?
Tham khảo đề kiểm tra 45 phút Đề số 3 Chương 2 Sinh lớp 11- Cảm ứng. Những ứng động nào dưới đây là ứng động không sinh trưởng?; Ứng động khác cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào? 1. Bộ...
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) Đề số 4 Chương 2 Sinh học 11- Cảm ứng: Khi không có ánh sáng, cây non mọc như thế nào ?
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) Đề số 4 Chương 2 Sinh học 11- Cảm ứng: Khi không có ánh sáng, cây non mọc như thế nào ?
Tham khảo đề kiểm tra 45 phút  Đề số 4 Chương 2 Sinh học 11- Cảm ứng. Khi không có ánh sáng, cây non mọc như thế nào ?; Vẽ cấu tạo của xinap? Trình bày các giai đoạn truyền tin...
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) Đề số 5 Chương 2 Sinh học 11- Cảm ứng: Hệ tuần hoàn ở côn trùng là thuộc nhóm nào ?
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) Đề số 5 Chương 2 Sinh học 11- Cảm ứng: Hệ tuần hoàn ở côn trùng là thuộc nhóm nào ?
Tham khảo đề kiểm tra 45 phút  Đề số 5 Chương 2 Sinh học 11 Cảm ứng. Hệ tuần hoàn ở côn trùng là thuộc nhóm nào ?;  Khi một tế bào bị kích thích, trạng thái điện thế của...
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) Đề số 1 Chương 3 Sinh học 11 – Sinh trưởng và Phát triển:  Xitôkinin chủ yếu sinh ra ở đâu ?
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) Đề số 1 Chương 3 Sinh học 11 – Sinh trưởng và Phát triển:  Xitôkinin chủ yếu sinh ra ở đâu ?
Tham khảo đề kiểm tra 45 phút Đề số 1 Chương 3 Sinh học 11 - Sinh trưởng và Phát triển.  Xitôkinin chủ yếu sinh ra ở đâu ?; Giải thích hiện tượng “mọc vống” của thực vật trong bóng tối? A.TRẮC NGHIỆM...
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) Đề số 2 Chương 3 Sinh học 11 – Sinh trưởng và Phát triển: Người ta sử dụng auxin tự nhiên (AIA)  và auxin nhân tạo (ÂN, AIB) nhằm mục đích gì ?
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) Đề số 2 Chương 3 Sinh học 11 – Sinh trưởng và Phát triển: Người ta sử dụng auxin tự nhiên (AIA)...
Tham khảo đề kiểm tra 45 phút  Đề số 2 Chương 3 Sinh học 11. Người ta sử dụng auxin tự nhiên (AIA)  và auxin nhân tạo (ÂN, AIB) nhằm mục đích gì ? A.TRẮC NGHIỆM (5đ) 1. Đặc điểm không có...
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) Đề số 3 Chương 3 Sinh lớp 11 Sinh trưởng và Phát triển: Ở cây Hai lá mầm, tính từ ngọn đến rễ là các loại mô phân sinh theo thứ tự nào ?
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) Đề số 3 Chương 3 Sinh lớp 11 Sinh trưởng và Phát triển: Ở cây Hai lá mầm, tính từ ngọn đến...
Tham khảo đề kiểm tra 45 phút  Đề số 3 Chương 3 Sinh lớp 11 Sinh trưởng và Phát triển. Ở cây Hai lá mầm, tính từ ngọn đến rễ là các loại mô phân sinh theo thứ tự nào ?; Tương...
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) Đề số 4 Chương 3 Sinh học 11 Sinh trưởng và Phát triển: Ơstrogen có vai trò như thế nào ?
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) Đề số 4 Chương 3 Sinh học 11 Sinh trưởng và Phát triển: Ơstrogen có vai trò như thế nào ?
Tham khảo đề kiểm tra 45 phút Đề số 4 Chương 3 Sinh học 11 Sinh trưởng và Phát triển. Phát triển ở thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kỳ sống của cá thể biểu...
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) Đề số 5 Chương 3 Sinh học 11 Sinh trưởng và Phát triển: Gibêrelin được dùng để làm gì ?
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) Đề số 5 Chương 3 Sinh học 11 Sinh trưởng và Phát triển: Gibêrelin được dùng để làm gì ?
Tham khảo đề kiểm tra 45 phút  Đề số 5 Chương 3 Sinh học 11 Sinh trưởng và Phát triển. Gibêrelin được dùng để làm gì ?;  Testosterone được sinh sản ra ở đâu ? A. TRẮC NGHIỆM (5đ) 1. Hãy xác định chú thích...

Advertisements (Quảng cáo)

Đang quan tâm