Bài tập GDCD lớp 8

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập GDCD lớp 8
Bài 21. Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – GDCD lớp 8: Khoản 2, Điều 132 của Bộ luật Hình sự thể hiện đặc điểm gì của pháp luật ?
Bài 21. Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – GDCD lớp 8: Khoản 2, Điều 132 của Bộ luật Hình sự thể hiện đặc...
Bài 21 GDCD lớp 8: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 58, 59 . Hãy nêu nhận xét của em vê Điều 30 Hiến pháp và...
Bài 20. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – GDCD 8: Điều 16 (trích). Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
Bài 20. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – GDCD 8: Điều 16 (trích). Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
Bài 20 GDCD lớp 8: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 55, 56 . Trên cơ sở quyền trẻ em đã học, em hãy nêu một...
Bài 19. Quyền tự do ngôn luận – GDCD 8 : Công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình bằng cách nào ?
Bài 19. Quyền tự do ngôn luận – GDCD 8 : Công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình bằng cách nào ?
Bài 19 GDCD lớp 8: Quyền tự do ngôn luận. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 52, 53 . Em hiểu thế nào là quyền tự do ngôn luận... Trả lời gợi ý Bài 19: a)   Em hiểu thế...
Bài 18. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân – GDCD lớp 8: Theo em, khi nào thì công dân có quyền tố cáo, mục đích của việc tố cáo ?
Bài 18. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân – GDCD lớp 8: Theo em, khi nào thì công dân có quyền tố cáo, mục đích của việc tố cáo ?
Bài 18 GDCD lớp 8: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 50, 52 . Theo em, khi nào thì công dân có quyền khiếu nại, mục đích của việc...
Bài 17. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng – GDCD 8 : Kể tên một số tài sản nhà nước mà em biết.
Bài 17. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng – GDCD 8 : Kể tên một số tài sản nhà nước...
Bài 17 GDCD lớp 8: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 47, 49 . Em hãy cho biết ý kiến nào đúng,...
Bài 16. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác – GDCD 8:Quyền sở hữu đối với tài sản bao gồm những quyền gì
Bài 16. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác – GDCD 8:Quyền sở hữu đối với tài sản bao gồm những...
Bài 16 GDCD lớp 8 : Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 45, 46 . Ai có quyền sở hữu chiếc xe,...
Bài 15. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại – GDCD lớp 8:   Cần làm gì để hạn chế, loại trừ những tai nạn đó ?
Bài 15. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại – GDCD lớp 8:   Cần làm gì để hạn chế, loại trừ những...
Bài 15 GDCD lớp 8: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 42, 43. Em nghĩ gì khi đọc những thông tin trên... Trả lời gợi...
Bài 14. Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS – GDCD 8: Theo em, vì sao phải phòng, chống nhiễm AIDS ?
Bài 14. Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS – GDCD 8: Theo em, vì sao phải phòng, chống nhiễm AIDS ?
Bài 14 GDCD lớp 8: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 38, 40. Em có nhận xét gì về tâm trạng của bạn gái qua bức thư trên... Trả lời gợi ý Bài 14: a)  ...
Bài 13.Phòng chống tệ nạn xã hội – GDCD 8: Em hãy kể những hình thức đánh bạc mà em biết
Bài 13.Phòng chống tệ nạn xã hội – GDCD 8: Em hãy kể những hình thức đánh bạc mà em biết
Bài 13 GDCD lớp 8:Phòng chống tệ nạn xã hội. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 34, 36 . Em có đồng tình với ý kiến của An không... Trả lời gợi ý Bài 13:a)  Em có đồng...
Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình- GDCD lớp 8: Em suy nghĩ gì về bổn phận, trách nhiệm của con cháu đối với ông bà
Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình- GDCD lớp 8: Em suy nghĩ gì về bổn phận, trách nhiệm của con cháu đối với...
Bài 12 GDCD lớp 8: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 31, 33 . Em hiểu thế nào về bài ca dao trên ? Tinh cảm gia...