Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 1 – Đoạn thẳng có đáp án: Trên đường thẳng x’x lấy ba điểm A, B, C, Hỏi theo thứ tự đó có mấy đoạn thẳng tất cả, hãy kể tên các đoạn thẳng đó?

CHIA SẺ
Trên đường thẳng x’x lấy ba điểm A, B, C, Hỏi theo thứ tự đó có mấy đoạn thẳng tất cả, hãy kể tên các đoạn thẳng đó? … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 1 – Đoạn thẳng có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Vẽ hai đường thẳng m, n cắt nhau tại I, vẽ hai điểm A, B thuộc đường thẳng m sao cho đoạn AB cắt đường thẳng n, lấy hai điểm C, D thuộc n sao cho đoạn CD không cắt đường thẳng m. Hỏi có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng?

Bài 2. Trên đường thẳng x’x lấy ba điểm A, B, C

a) Hỏi theo thứ tự đó có mấy đoạn thẳng tất cả, hãy kể tên các đoạn thẳng đó.

b) Lấy điểm D nằm ngoài đường thẳng x’x vẽ các tia DA, DB và DC. Hỏi đoạn thẳng AC cắt tia nào trong các tia đó?

c) Có bao nhiêu đoạn thẳng có một đầu mút là D có bao nhiêu đoạn thảng có một đầu mứt là c? Kể tên các đoạn thẳng đó.


Bài 1. Có sáu đoạn thẳng đó là: AI; AB; IB; IC; ID; CD.

Bài 2.

a) Có ba đoạn thẳng đó là: AB, AC, BC.

b) Đoạn thẳng AC cắt tia DB

c) Có ba đoạn thẳng có một đầu mút là D đó là DA, DB, DC.

    Có ba đoạn thẳng có một đầu mút là C đó là: CB, CA, CD