SBT Toán 6

Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Toán 6
Bài 41, 42, 43, 44 trang 95, 96 Sách Bài Tập Toán Lớp 6 tập 2:  Tính số tam giác có được trong hình 22 ?
Bài 41, 42, 43, 44 trang 95, 96 Sách Bài Tập Toán Lớp 6 tập 2:  Tính số tam giác có được trong hình 22 ?
Bài 9 Tam giác SBT Toán lớp 6 tập 2. Giải bài 41, 42, 43, 44 trang 95, 96 Sách Bài Tập Toán Lớp 6 tập 2. Câu 41: Cho 4 điểm A, B, C, D trong đó không có...
Bài 40, 9.1, 9.2, 9.3 trang 95, 96, 97 Sách BT Toán Lớp 6 tập 2: Vẽ tam giác ABC, có AB = 6cm, BC = 6cm, CA = 6cm?
Bài 40, 9.1, 9.2, 9.3 trang 95, 96, 97 Sách BT Toán Lớp 6 tập 2: Vẽ tam giác ABC, có AB = 6cm, BC = 6cm, CA =...
Bài 9 Tam giác Sách Bài Tập Toán Lớp 6 tập 2. Giải bài 40, 9.1, 9.2, 9.3 trang 95, 96, 97 Sách Bài Tập Toán Lớp 6 tập 2. Câu 40: Cho 4 điểm A, B, C, D...
Bài 35, 36, 37, 38 trang 93 Sách BT Toán Lớp 6 tập 2: Vẽ đường tròn tâm B bán kính 2cm?
Bài 35, 36, 37, 38 trang 93 Sách BT Toán Lớp 6 tập 2: Vẽ đường tròn tâm B bán kính 2cm?
Bài 8 Đường tròn SBT Toán lớp 6 tập 1. Giải bài 35, 36, 37, 38 trang 93 Sách Bài Tập Toán Lớp 6 tập 2. Câu 35: Cho hai điểm A,B cách nhau 3cm. Vẽ đường tròn (A; 2,5cm)...
Bài 31, 32, 33 trang 91 Sách BT Toán Lớp 6 tập 2: Vẽ tia phân giác Om của góc tOz ?
Bài 31, 32, 33 trang 91 Sách BT Toán Lớp 6 tập 2: Vẽ tia phân giác Om của góc tOz ?
Bài 6 Tia phân giác của góc SBT Toán lớp 6 tập 2. Giải bài 31, 32, 33 trang 91 Sách Bài Tập Toán Lớp 6 tập 2. Giải bài tập trang 91 bài 6 tia phân giác của góc...
Bài 27, 28, 29 trang 89, 90 Sách Bài Tập Toán Lớp 6 tập 2: Vẽ vào vở hình 12 trong đó ba điểm S, R, A thẳng hàng …
Bài 27, 28, 29 trang 89, 90 Sách Bài Tập Toán Lớp 6 tập 2: Vẽ vào vở hình 12 trong đó ba điểm S, R, A thẳng hàng...
Bài 5 Vẽ góc cho biết số đo SBT Toán lớp 6 tập 2. Giải bài 27, 28, 29 trang 89, 90 Sách Bài Tập Toán Lớp 6 tập 2. Câu 27: Tính tổng số đo hai góc trên hình...
Bài 24, 25, 26 trang 89 Sách BT Toán Lớp 6 tập 2: Vẽ góc vuông BAC bằng 2 cách?
Bài 24, 25, 26 trang 89 Sách BT Toán Lớp 6 tập 2: Vẽ góc vuông BAC bằng 2 cách?
Bài 5 Vẽ góc cho biết số đo SBT Toán lớp 6 tập 2. Giải bài 24, 25, 26 trang 89 Sách Bài Tập Toán Lớp 6 tập 2. Câu 24: Vẽ góc xOl có số đo bằng ... Câu 24: Vẽ...
Bài 20, 21, 22, 23 trang 87 Sách BT Toán Lớp 6 tập 2: Hãy đo các góc DHE, DGE, DFE ?
Bài 20, 21, 22, 23 trang 87 Sách BT Toán Lớp 6 tập 2: Hãy đo các góc DHE, DGE, DFE ?
Bài 4 Khi nào thì xOy + yOz = xOz? SBT Toán lớp 6 tập 2. Giải bài 20, 21, 22, 23 trang 87 Sách Bài Tập Toán Lớp 6 tập 2. Câu 20: Xem hình 8... Câu 20: Xem hình 8....
Bài 16, 17, 18, 19 trang 86, 87 Sách BT Toán Lớp 6 tập 2: Vẽ tia PU để ^LPM = ^LPU + ^UPM
Bài 16, 17, 18, 19 trang 86, 87 Sách BT Toán Lớp 6 tập 2: Vẽ tia PU để ^LPM = ^LPU + ^UPM
Bài 4 Khi nào thì xOy + yOz = xOz? SBT Toán lớp 6 tập 2. Giải bài 16, 17, 18, 19 trang 86, 87 Sách Bài Tập Toán Lớp 6 tập 2. Câu 16:...
Bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 84, 85 Sách Bài Tập Toán Lớp 6 tập 2: Đo các góc CED, CGD, BED, CGE ở hình 5?
Bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 84, 85 Sách Bài Tập Toán Lớp 6 tập 2: Đo các góc CED, CGD, BED, CGE ở hình 5?
Bài 3 Số đo góc SBT Toán lớp 6 tập 2. Giải bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 84, 85 Sách Bài Tập Toán Lớp 6 tập 2. Câu 11: Xem hình dưới... Câu 11: Xem...
Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 82, 83 Sách BT Toán Lớp 6 tập 2: : Hãy vẽ: Tia OM nằm trong góc xOy?
Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 82, 83 Sách BT Toán Lớp 6 tập 2: : Hãy vẽ: Tia OM nằm trong góc xOy?
Bài 2 Góc SBT Toán lớp 6 tập 2. Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 82, 83 Sách Bài Tập Toán Lớp 6 tập 2. Câu 6: Đọc tên và viết ký hiệu các góc ở hình 2... Câu...