Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

[THCS Nghĩa Tân] kiểm tra cuối năm môn Lịch Sử lớp 8: Liên bang Đông Dương được thực dân Pháp thành lập bao gồm những vùng đất nào?

CHIA SẺ

Mời các em cùng nhau tham khảo đề thi kiểm tra chất lượng cuối học kì 2 môn Lịch Sử lớp 8 năm học 2019 – 2020: Liên bang Đông Dương được thực dân Pháp thành lập bao gồm những vùng đất nào?

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

1. Khoanh tròn vào đáp án đúng (2 điểm)

Câu 1: Liên bang Đông Dương được thực dân Pháp thành lập bao gồm những vùng đất nào?

A. Campuchia, Lào, Việt Nam, Trung Quốc.

B. Campuchia, Việt Nam, Trung Quốc.

C. Campuchia, Lào, Việt Nam.

D. Campuchia, Việt Nam, Thái Lan.

Câu 2: Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam đã xuất hiện những giai tầng mới là

A. phong kiến, tư sản, tiểu tư sản.

B. tư sản, tiểu tư sản, công nhân.

C. phong kiến, nông dân, công nhân.

D. nông dân, công nhân, tư sản.

Câu 3: Xu hướng cứu nước mới xuất hiện trong cuộc vận động giải phóng dân tộc ở nước ta đầu thế XX

A. xu hướng vô sản.

B. xu hướng phong kiến.

C. xu hướng dân chủ tư sản.

D. xu hướng nông dân tự phát.

Câu 4: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp được tiến hành vào thời gian nào?

A. 1897 – 1912          B. 1897 – 1914

C. 1896 – 1914          D. 1897 – 1918

2. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống (2 điểm)

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: thuộc địa, độc lập, nửa bảo hộ, người Việt, bảo hộ, người Pháp.

a) “Việt Nam bị chia thành ba xứ với ba chế độ cai trị khác nhau: Bắc kì là xứ …(1).., Trung kì theo chế độ …(2).., Nam kì theo chế độ …(3)… Bộ máy chính quyền từ trung ương đến cơ sở đều do …(4)… chi phối”.

PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1: (3 điểm)

a) Trình bày nội dung chính sách khai thác về mặt kinh tế của thực dân Pháp ở Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1914.

b) Các chính sách trên nhằm mục đích gì? Nêu tác động của các chính sách khai thác trên về mặt kinh tế đối với Việt Nam?

Câu 2: (3 điểm) Điền bảng thống kê phong trào yêu nước Việt Nam tiêu biểu đầu thế kỉ XX