Trang Chủ Chủ đề Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 2 phần hình học: Số đo của góc bẹt là bao nhiêu độ?
Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 2 phần hình học: Số đo của góc bẹt là bao nhiêu độ?
Số đo của góc bẹt là bao nhiêu độ?;  Hai góc có tổng số đo bằng 90o là hai góc như thế nào? ... trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút - Chương 2 phần hình...
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 Chương 2 – Góc: Điền vào chỗ trống để được phát biểu đúng: Hình gồm hai tia chung gốc Ax, Ay là …?
Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 Chương 2 – Góc: Điền vào chỗ trống để được phát biểu đúng: Hình gồm hai tia chung gốc Ax,...
Điền vào chỗ trống để được phát biểu đúng: Hình gồm hai tia chung gốc Ax, Ay là …? ... trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 Chương 2 - Góc. Xem Đề và đáp án đầy đủ...
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán Chương 2 phần Hình học: Giải thích vì sao tia OC nằm giữa hai tia OB và OD ?
Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán Chương 2 phần Hình học: Giải thích vì sao tia OC nằm giữa hai tia OB và OD ?
Giải thích vì sao tia OC nằm giữa hai tia OB và OD ?; Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ot, vẽ các tia Om, On sao cho (widehat {tOm} = {80^o},widehat {mOn} = {30^o}.)Tính số đo (widehat...
Kiểm tra Toán lớp 6 15 phút Chương 2 – Góc: Góc AOB và góc BOC kề bù, Biết góc AOB bằng 60 độ, tính góc BOC?
Kiểm tra Toán lớp 6 15 phút Chương 2 – Góc: Góc AOB và góc BOC kề bù, Biết góc AOB bằng 60 độ, tính góc BOC?
Cho hai góc kề bù (widehat {AOB}) và (widehat {BOC}.). Biết (widehat {AOB} = {60^o}.) Tính (widehat {BOC}.) ... trong Kiểm tra Toán lớp 6 15 phút Chương 2 - Góc. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây 1. (4đ)...
Kiểm tra 15 phút Toán 6 – Chương 2 – Góc: Chứng tỏ rằng góc xOt = góc tOy = góc xOy/2 ?
Kiểm tra 15 phút Toán 6 – Chương 2 – Góc: Chứng tỏ rằng góc xOt = góc tOy = góc xOy/2 ?
Chứng tỏ rằng (widehat {xOt} = widehat {tOy} = dfrac{{widehat {xOy}} }{ 2}) thì Ot là tia phân giác của (widehat {xOy}.) ... trong Kiểm tra 15 phút Toán 6 - Chương 2 - Góc. Xem Đề và đáp án đầy...
Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 Chương 2 Hình học 6: Trên đường thẳng d lấy bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự ấy, hãy vẽ hình?
Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 Chương 2 Hình học 6: Trên đường thẳng d lấy bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự ấy, hãy...
Trên đường thẳng d lấy bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự ấy, hãy vẽ hình?; cho biết: Các tia trùng nhau gốc A ... trong Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 Chương 2 Hình học 6. Xem...
Kiểm tra Toán lớp 6 15 phút Chương 2 – Góc: Điền vào chỗ “…” để được mệnh đề đúng: Ba điểm thẳng hàng là ba điểm …
Kiểm tra Toán lớp 6 15 phút Chương 2 – Góc: Điền vào chỗ “…” để được mệnh đề đúng: Ba điểm thẳng hàng là ba điểm …
Điền vào chỗ “…” để được mệnh đề đúng: Ba điểm thẳng hàng là ba điểm … trong Kiểm tra Toán lớp 6 15 phút Chương 2 - Góc. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây 1. (5đ) Điền...
Kiểm tra 15 phút Toán 6 – Chương 2 hình học lớp 6: Chứng tỏ rằng điểm C nằm giữa hai điểm A và B?
Kiểm tra 15 phút Toán 6 – Chương 2 hình học lớp 6: Chứng tỏ rằng điểm C nằm giữa hai điểm A và B?
Chứng tỏ rằng điểm C nằm giữa hai điểm A và B; Lấy điểm D thuộc đường thẳng AB sao cho BD = 2cm. Tính độ dài đoạn CD ... trong Kiểm tra 15 phút Toán 6 - Chương 2...
Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 2 phần Hình học: Vẽ bốn điểm C, D, M, N sao cho điểm C nằm giữa hai điểm M và D, điểm N nằm giữa hai điểm C và D?
Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 – Chương 2 phần Hình học: Vẽ bốn điểm C, D, M, N sao cho điểm C nằm giữa hai điểm...
Vẽ bốn điểm C, D, M, N sao cho điểm C nằm giữa hai điểm M và D, điểm N nằm giữa hai điểm C và D; Điểm C còn nằm giữa hai điểm nào ? Vì sao ? ......
Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 – Chương 2 – Đoạn thẳng: Điền vào chỗ “…” để được mệnh đề đúng
Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 – Chương 2 – Đoạn thẳng: Điền vào chỗ “…” để được mệnh đề đúng
Điền vào chỗ “…” để được mệnh đề đúng: Nếu điểm E nằm giữa 2 điểm M, N và……………………..thì điểm E là trung điểm của đoạn thẳng MN ... trong Đề kiểm tra 15 phút Toán lớp 6 - Chương 2...