Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 2 phần hình học: Số đo của góc bẹt là bao nhiêu độ?

CHIA SẺ

Số đo của góc bẹt là bao nhiêu độ?;  Hai góc có tổng số đo bằng 90o là hai góc như thế nào? … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút – Chương 2 phần hình học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Số đo của góc bẹt là

A.90o ; B. 180o ;C.80o; D.100o.

2. Hai góc có tổng số đo bằng 90o là hai góc

A.Kề nhau ; B. bù nhau ; C.kề bù ; D. phụ nhau

3. Cho hai góc \(\widehat {xOy},\widehat {zOt}\) bù nhau, biết \(\widehat {xOy}\)= 50o. Số đo \(\widehat {zOt}\) bằng

A.40o ; B. 130o ; C. 140o ; D. 30o.

4. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chưa Ox, vẽ tia Oy, Oz sao cho \(\widehat {xOy} = {70^o}\); \(\widehat {zOx} = {100^o}\). Số đo \(\widehat {zOy}\) bằng

A.170o ; B. 80o ;C. 110o ; D.30o.

5. Cho hai góc \(\widehat {AOB},\widehat {BOC}\) kề bù, biết \(\widehat {AOB} = 2\widehat {BOC}\). Số đo \(\widehat {BOC}\) bằng

A.120o ; B. 90o ; C. 60o ; D. 45o.

6. Cho hai góc \(\widehat {mOn},\widehat {pOq}\) phụ nhau, biết \(\widehat {mOn} = \widehat {pOq} + {10^o}\). Số đo \(\widehat {pOq}\) bằng

A.40o ; B. 85o ; C. 50o ; D. 95o.

7. Cho Oa nằm giữa hai tia Ob, Oc. Biết \(\widehat {aOb} = {40^o}\); \(\widehat {bOc} = {90^o}\). Số do góc \(\widehat {aOc}\) bằng

A.130o ; B. 50o ; C. 25o ; D. 65o.

8. Cho \(\widehat {aOb}\) là góc nhọn, góc kề bù với \(\widehat {aOb}\) là

A.góc nhọn ; B. góc vuông ; C. góc tù ; D. góc bẹt.

9. Vẽ bốn tia chung gốc Oa, Ob, Oc, Od. Trên hình vẽ có bao nhiêu góc đỉnh O được tạo thành ?

A.3 ; B. 5 ; C. 6 ; D. 8.

1.0. Chọn câu trả lời sai :

A.Góc nhỏ hơn góc vuông là góc nhọn.

B. Góc lớn hơn góc vuông là gốc bù.

C. Góc có số đo bằng 90o là góc vuông.

D. Góc có số đo bằng 180o là góc bẹt.


Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

D

B

D

C

A

B

C

C

B