Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán Chương 2 phần Hình học: Giải thích vì sao tia OC nằm giữa hai tia OB và OD ?

CHIA SẺ
Giải thích vì sao tia OC nằm giữa hai tia OB và OD ?; Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ot, vẽ các tia Om, On sao cho \(\widehat {tOm} = {80^o},\widehat {mOn} = {30^o}.\)Tính số đo \(\widehat {tOn}.\) … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Toán Chương 2 phần Hình học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (6đ) Cho tia OA. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia OA, vẽ các tia OB, OC, OD sao cho \(\widehat {AOB} = {35^o},\widehat {AOC} = {75^o},\widehat {AOD} = {125^o}.\)

a) Tính số đo góc \(\widehat {BOC},\widehat {BOD},\widehat {COD}.\)

b) Giải thích vì sao tia OC nằm giữa hai tia OB và OD ?

2.. (4đ) Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ot, vẽ các tia Om, On sao cho \(\widehat {tOm} = {80^o},\widehat {mOn} = {30^o}.\)Tính số đo \(\widehat {tOn}.\)


Câu

Đáp án

Điểm

1. (6đ)

a)Chỉ rõ tia OB nằm giữa hai tia OA và OC. Từ đó dùng công thức cộng góc tính được \(\widehat {BOC} = {40^o}.\)

chỉ rõ tia OB nằm giữa hai tia OA và OD. Từ đó dùng công thức cộng góc tính được \(\widehat {BOD} = {90^o}.\)

Chỉ rõ tia OC nằm giữa hai tia OA và OD. Từ đó dùng công thức cộng góc tính được \(\widehat {DOC} = {50^o}.\)

b) Dùng dấu hiệu nhận biết tia nằm giữa hai tia giải thích được tia OC nằm giữa hai tia OB và OD.

1,5 đ

1,5 đ

1,5 đ

2 đ

2. (4đ)

Chia 2 trường hợp :

*Tia Om nằm giữa hai tia On, Ot nên có

\(\widehat {nOt} + \widehat {mOt} = \widehat {mOn}.\)

Từ đó tính \(\widehat {nOt} = {110^o}.\)

*tia On nằm giữa hai tia Om, Ot nên có

\(\widehat {nOm} + \widehat {mOt} = \widehat {nOt}.\)

Từ đó tính \(\widehat {nOt} = {50^o}.\)

2 đ

2 đ