Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra Toán lớp 6 15 phút Chương 2 – Góc: Góc AOB và góc BOC kề bù, Biết góc AOB bằng 60 độ, tính góc BOC?

CHIA SẺ

Cho hai góc kề bù \(\widehat {AOB}\) và \(\widehat {BOC}.\). Biết \(\widehat {AOB} = {60^o}.\) Tính \(\widehat {BOC}.\) … trong Kiểm tra Toán lớp 6 15 phút Chương 2 – Góc. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (4đ) Cho hai góc kề bù \(\widehat {AOB}\) và \(\widehat {BOC}.\)

a) Biết \(\widehat {AOB} = {60^o}.\) Tính \(\widehat {BOC}.\)

b) Biết \(\widehat {AOB} – \widehat {BOC} = {36^o}.\) Tính \(\widehat {AOB}\) và \(\widehat {BOC}.\)

2. (6đ) Trên đường thẳng a lấy điểm M, N, P, Q theo thứ tự đó. Gọi O là điểm nằm ngoài đường thẳng a. Biết \(\widehat {MON} = {30^o},\)\(\widehat {POQ} = {20^o},\) \(\widehat {MOP} = {90^o}.\) Tính \(\widehat {NOP},\widehat {NOQ},\widehat {MOQ}.\)


Câu

Đáp án

Điểm

1.

(4đ)

a) Vì hai góc \(\widehat {AOB}\) và \(\widehat {BOC}\) kề bù nên

\(\widehat {AOB} + \widehat {BOC} = {180^o}.\)

Biết \(\widehat {AOB} = {60^o}.\)Tính được \(\widehat {BOC} = {120^o}.\)

b) Vì hai góc \(\widehat {AOB}\) và \(\widehat {BOC}\) kề bù nên

\(\widehat {AOB} + \widehat {BOC} = {180^o}.\)

 Biết \(\widehat {AOB} – \widehat {BOC} = {36^o}\)

Tính được: \(\widehat {AOB} = {108^o};\,\widehat {BOC} = {72^o}\)

 2đ

2.

(6đ)

 Chỉ rõ ON nằm giữa hai tia OM, OP nên có:

\(\widehat {MON} + \widehat {NOP} = \widehat {MOP}\)

Từ đó tính được: \(\widehat {NOP} = {60^o}\)

Chỉ rõ tia OP nằm giữa hai tia ON, OQ nên có:

\(\widehat {POQ} + \widehat {NOP} = \widehat {NOQ}\)

Từ đó tính được: \(\widehat {NOQ} = {80^o}\)

Chỉ rõ tia OP nằm giữa hai tia OM, OQ nên có:

\(\widehat {POQ} + \widehat {MOP} = \widehat {MOQ}\)

Từa đó tính được: \(\widehat {MOQ} = {110^o}\)

 2đ