Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 có đáp án Chương 1 – Đoạn thẳng: Vẽ giao điểm O của hai đoạn thẳng AD và BE?

CHIA SẺ
Vẽ giao điểm O của hai đoạn thẳng AD và BE.; Trên đường thẳng a lấy sáu diểm A, B, C, D, E, F. Hãy kể tên các đoạn thẳng có đầu mút là hai trong sáu điểm trên. Có bao nhiêu đoạn thẳng như vậy? … trong Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 có đáp án Chương 1 – Đoạn thẳng. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Vẽ ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một, gọi ba giao điểm là A, B, C.  Lấy D thuộc đoạn thẳng  BC và E là điểm nằm giữa hai điểm A và C.

a) Vẽ giao điểm O của hai đoạn thẳng AD và BE.

b) Trên hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng có một đầu mút là O?

Bài 2. Trên đường thẳng a lấy sáu diểm A, B, C, D, E, F. Hãy kể tên các đoạn thẳng có đầu mút là hai trong sáu điểm trên. Có bao nhiêu đoạn thẳng như vậy?

Bài 1.

Có bốn đoạn thẳng có một đầu mút là O đó là OA; OD, OB; OE.

2.

Lấy một đầu mút là A khi đó A tạo với năm điểm B, C, D, E, F.

Năm đoạn thẳng đó là: AC, AB, AD, AF, AE với đầu mút B thì B tạo với bốn điểm còn lại bốn đoạn BC, BD, BF, BE.

Tương tự vđi đầu mút là C ta có ba đoạn CD, EF, CE

với đầu mút là D ta có hai đoạn DE, DF;

với đầu mút là E ta có một đoạn EF

Vậy tất cả có: \(5 + 4 + 3 +2 + 1 = 15\) đoạn thẳng.