Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 Chương 2 Hình học 6: Trên đường thẳng d lấy bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự ấy, hãy vẽ hình?

CHIA SẺ
Trên đường thẳng d lấy bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự ấy, hãy vẽ hình?; cho biết: Các tia trùng nhau gốc A … trong Đề kiểm tra 15 phút Đề số 2 Chương 2 Hình học 6. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (5đ) Cho hình 1, hãy kể tên :

a) Các tia đối nhau.

b) Các tia trùng nhau.

c) Các tia không có điểm chung.

d) Các tia có chung hai điểm A và B.

2. (5đ) Trên đường thẳng d lấy bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự ấy.

Hãy vẽ hình và cho biết :

a) Các tia trùng nhau gốc A.

b) Các tia đối nhau gốc C.

c) Hai tian AB và BA có đồi nhau không ? Vì sao ?

d) Hai tia AD và CD có trùng nhau không ? Vì sao ?


Câu

Đáp án

Điểm

1.

a) Các tia đối nhau : Ax và Ay ; Ax và AB ; Bx và By ;

BA và By.

2 điểm

b) Các tia trùng nhau : AB và Ay ; BA và Bx.

1 điểm

c) Các tia không có điểm chung : Ax và By.

1 điểm

d) Các tia có chung hai điểm A và B : Bx và Ay.

1 điểm

2.

Hình vẽ đúng

  

1 điểm

a) Các tia trùng nhau góc A là tia AB, tia AC, tia AD.

1 điểm

b) Các tia đối nhau gốc C là tia CB và tia CD ; tia CA và tia CD.

1 điểm

c) Hai tia AB và BA không đối nhau, vì chúng không có gốc chung.

1 điểm

d) Hai tia AD và CD không trùng nhau, vì chúng không có góc chung.

1 điểm