Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút Toán 6 – Chương 2 – Góc: Chứng tỏ rằng góc xOt = góc tOy = góc xOy/2 ?

CHIA SẺ
Chứng tỏ rằng \(\widehat {xOt} = \widehat {tOy} = \dfrac{{\widehat {xOy}} }{ 2}\) thì Ot là tia phân giác của \(\widehat {xOy}.\) … trong Kiểm tra 15 phút Toán 6 – Chương 2 – Góc. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (4đ) Chứng tỏ rằng \(\widehat {xOt} = \widehat {tOy} = \dfrac{{\widehat {xOy}} }{ 2}\) thì Ot là tia phân giác của \(\widehat {xOy}.\)

2. (6đ) Trên đường thẳng a lấy các điểm M, N, P, Q theo thứ tự đó. Gọi O là điểm nằm ngoài đường thẳng a. Biết \(\widehat {MON} = {40^o},\widehat {POQ} = {20^o},\)\(\,\widehat {MOP} = {90^o}.\) Tính \(\widehat {NOP},\widehat {NOQ},\widehat {MOQ}.\)


Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

(4đ)

Vẽ hình đúng

Chứng tỏ tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy

Chứng tỏ tia Ot là tia phân giác của góc xOy

Câu 2

(6đ)

Chỉ rõ tia ON nằm giữa hai tia OM, OP nên có

\(\widehat {AOB} + \widehat {BOC} = {180^o}\)

Biết \(\widehat {AOB} = {60^o}\)\(\, \Rightarrow \widehat {BOC} = {180^o} – {60^o} = {120^o}\)

Chỉ rõ OP nằm giữa hai tia ON, OQ nên có

\(\widehat {NOP} + \widehat {POQ} = \widehat {NOQ}\)

 Từ đó tính được: \(\widehat {NOQ} = {80^o}\)

Chỉ rõ tia OP nằm giữa hai tia OM, OQ nên có:

\(\widehat {MOP} + \widehat {POQ} = \widehat {MOQ}\)

Từ đó tính được: \(\widehat {MOQ} = {110^o}\)