Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 phần Hình học: Ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một tại ba giao điểm tạo nên mấy tia, là những tia nào?

CHIA SẺ
Ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một tại ba giao điểm tạo nên mấy tia, là những tia nào? Vẽ hình minh hoạ (không kể các tia trùng nhau) … trong Kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 phần Hình học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1. Trên đường thẳng xy lấy điểm O, trên tia Ox lấy điểm A. Vẽ B cho OB và OA là hai tia đối nhau. Lấy C sao cho OB và oc là tia trùng nhau và C nằm giữa hai điểm O và B.

a) Trong ba điểm A, O, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Viết tên hai tia đối nhau gốc C, hai tia đối nhau có những đặc điểm gì?

Bài 2. Ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một tại ba giao điểm tạo nên mấy tia, là những tia nào? Vẽ hình minh hoạ (không kể các tia trùng nhau).


Bài 1. (Xem hình vẽ)

a) Ta có OA và OB là hai tia đối nhau, OB và OC là hai tia trùng nhau nên OA và OC cũng là hai tia đối nhau. Do đó điếm O nằm giữa hai điểm A và C.

b) Vì C nằm giữa hai điểm O và B nên CO và CB là hai tia đối nhau.

Hai tia đối nhau có hai đặc điểm:

*   Chung gốc.

*   Tạo thành đường thẳng.

Bài 2.

Ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một tạo nên 12 tia.

Đó là Az, At, Au, Av, Bx, By, Bu, Bv, Cx, Cy, Cz, Ct.