Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút Chương 1 – Đoạn thẳng: Có những điểm không thuộc đường thẳng m và khác với điểm B không. Chỉ ra hai điểm như thế và viết kí hiệu?

CHIA SẺ
Có những điểm không thuộc đường thẳng m và khác với điểm B không. Chỉ ra hai điểm như thế và viết kí hiệu … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 6 15 phút Chương 1 – Đoạn thẳng. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho đường thẳng m, điểm A thuộc đường thẳng m và điểm B không thuộc đường thẳng m.

a) Hãy vẽ hình và viết kí hiệu.

b) Lấy điểm C nằm giữa hai điểm A và B.

c) Lấy điểm D sao cho ba điểm A, B, D không thẳng hàng.

d) Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

e) Có những điểm không thuộc đường thẳng m và khác với điểm B không. Chỉ ra hai điểm như thế và viết kí hiệu.


 

a) A ∈ m; B ∉ m

b) C nằm giữa hai điểm A và B

c) A, B, D không thẳng hàng

d) Có vô số điểm khác A mà cũng thuộc đường thẳng m

Chẳng hạn: E ∈ m; F ∈ m

e) Có vô số điểm không thuộc đường thẳng m mà khác với điểm B.

Chẳng hạn: C ∉ m; D ∉ m