Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 2 lớp 8

Chia sẻ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Sử trường TH & THCS Bãi Thơm: Vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được?

Trường TH & THCS Bãi Thơm tổ chức kiểm tra chất lượng cuối năm học lớp 8 môn Lịch Sử…Vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được?

Câu 1: (2 điểm) Em có ý kiến gì về trách nhiệm triều đình nhà Nguyễn trong việc để mất nước ta vào tay thực dân Pháp?

Câu 2: (2 điểm) Kể tên những nhà cải cách tiêu biểu ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX?

Câu 3: (3 điểm) Vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được?

Câu 4: (3 điểm) Trình bày sự phân hóa giai cấp của xã hội Việt Nam dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8

Câu 1:

Nhà Nguyễn với chính sách cai trị bảo thủ, lạc hậu,. (0,5đ)

Xa rời nhân dân đã làm suy yếu đất nước. (0,5đ)

Advertisements (Quảng cáo)

Từng bước phản bội quyền lợi của dân tộc vì lợi ích của dòng họ Nguyễn đã bán rẻ nước ta cho thực dân Pháp. (1,0đ)

Câu 2: Tên những nhà cải cách tiêu biểu ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX:

Trần Đình Túc (0,5đ)

Nguyễn Huy Tế (0,5đ)

Advertisements (Quảng cáo)

Nguyễn Tường Tộ (0,5đ)

Nguyễn Lộ Trạch (0,5đ)

Câu 3: Các đề nghị cải cách ở nước ta cuối thế kỉ XIX không thực hiện được bởi vì:

Triều đình nhà Nguyễn bảo thủ, không muốn thay đổi hiện trạng của đất nước, (1,0đ)

Tuy bất lực trước những khó khăn của đất nước nhưng nhà Nguyễn vẫn từ chối mọi cải cách, kể cả những cải cách hoàn toàn có khả năng thực hiện được. (1,0đ)

Điều này đã làm cản trở sự phát triển của những tiền đề mới khiến xã hội lẩn quẩn trong vòng bế tắc của chế độ phong kiến đương thời. (1,0đ)

Câu 4: Sự phân hóa giai cấp của xã hội Việt Nam sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp:

Giai cấp địa chủ phong kiến đã đầu hàng, làm chỗ dựa, tay sai cho thực dân Pháp. Tuy nhiên, có một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước (0,5đ)

Giai cấp nông dân, số lượng đông đảo, bị áp bức bóc lột nặng nề nhất, họ sẵn sàng hưởng ứng, tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Một bộ phận nhỏ mất ruộng đất vào làm việc trong các hầm mỏ, đồn điền. (0,75đ)

Tầng lớp tư sản đã xuất hiện, có nguồn gốc từ các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, chủ hãng buôn…bị chính quyền thực dân kìm hãm, tư bản Pháp chèn ép. (0,5đ)

Tiểu tư sản thành thị bao gồm chủ các xưởng thủ công nhỏ, cơ sở buôn bán nhỏ, viên chức cấp thấp và những người làm nghề tự do. (0,5đ)

Công nhân phần lớn xuất thân từ nông dân, làm việc trong các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp, lương thấp nên đời sống khổ cực, có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống giới chủ nhằm cải thiện đời sống. (0,75đ)

Advertisements (Quảng cáo)