Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 Chương 1 – Đoạn thẳng: Hãy kể tên những bộ ba điểm thẳng hàng, trong mỗi trường hợp cho biết điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

CHIA SẺ
Hãy kể tên những bộ ba điểm thẳng hàng, trong mỗi trường hợp cho biết điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại; Những đường thẳng nào đi qua điểm A, điểm C. Hãy ghi kết quả bằng kí hiệu … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 6 Chương 1 – Đoạn thẳng. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Xem hình vẽ  rồi trả lời các câu hỏi sau đây:

 

a) Điểm B thuộc đường thẳng nào? Điểm D thuộc đường thẳng nào? Viết câu trả lời bằng ngôn ngữ thông thường và bằng kí hiệu.

b) Những đường thẳng nào đi qua điểm A, điểm C. Hãy ghi kết quả bằng kí hiệu.

c) Điểm E nằm trên đựờng thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào?

d) Điểm F có thuộc đường thẳng nào không?

e) Hãy kể tên những bộ ba điểm thẳng hàng, trong mỗi trường hợp cho biết điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

a) Điểm B thuộc đường thẳng m và q: B ∈ m; B ∈ q

Điểm D thuộc đường thẳng n và q: D∈ m; D ∈ q

b) Bốn đường thẳng m, n, p và t đi qua điểm A

A ∈ m; A ∈ n; A ∈ p; A ∈ t

Hai đường thẳng p và q đi qua điểm C: C ∈ p; C ∈ q

c) Điểm E nằm trên đường thẳng p. Điểm E không nằm trên các đường thẳng sau đây: m, n, q, t

d) Điểm F không thuộc đường thẳng nào

e) Ta có: B, C, D thẳng hàng và D nằm giữa hai điểm B và C

A, E, C thẳng hàng và E nằm giữa hai điểm A và C