Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 6 Chương 1 phần Hình học: Vẽ ba điểm A, B, c thẳng hàng sao cho: B, C nằm cùng phía đối với A?

CHIA SẺ
Vẽ ba điểm A, B, c thẳng hàng sao cho: B, C nằm cùng phía đối với A?; A, B nằm khác phía đối với C … trong Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 6 Chương 1 phần Hình học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Bài 1: Vẽ ba điểm A, B, c thẳng hàng sao cho:

a) B, C nằm cùng phía đối với A

b) A, B nằm khác phía đối với C

c) A nằm giữa B và c.

Bài 2: Xem hình vẽ rồi trả lời các câu hỏi sau:

a) Những đường thẳng nào đi qua điểm G. Hãy ghi kết quả bằng kí hiệu.

b) Điểm B thuộc những đường thẳng nào? Viết câu trả lời bằng ngôn ngữ thông thường và bằng kí hiệu.

c) Hãy nêu tất cả các bộ ba điểm thẳng hàng, trong mỗi trường hợp cho biết điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.


Bài 1:

Bài 2. a) Có ba đường thẳng đi qua điểm G: G ∈  b; G ∈  d; G ∈ F

b) Điểm B thuộc đường thẳng a, f, e: B ∈ a; B ∈ f; B ∈ e.

c) Ta có: A, D, B thẳng hàng và D nằm giữa hai điểm A và B;

A, G, E thẳng hàng và G nằm giữa hai điểm A và E;

A, F, C thẳng hàng và F nằm giữa hai điểm A và C;

C, G, D thẳng hàng và G nằm giữa hai điểm C và D;

A, E, C thẳng hàng và E nằm giữa hai điểm B và C.