Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 1 lớp 12

Đề kiểm tra học kì 1 Sinh 12: Điểm nào sau đây không thuộc định luật Hacđi-Vanbec?

[Môn Sinh lớp  12 kiểm tra học kì 1]: Sự rối loạn phân li của một cặp NST t­ương đồng ở tế bào sinh dục của cơ thể 2n sẽ làm xuất hiện các loại giao tử

1:  Tính trạng do tương tác gen là trường hợp:

A. Hiện tượng gen đa hiệu

B.  Di truyền đa alen

C.1 gen chi phối nhiều tính trạng

D.  Nhiều gen không alen cùng chi phối 1 tính trạng

2:  Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tương phản thì số loại kỉểu hình ở F2 là:

A. 2n                                  B.  (3:1)n

C.  3n                                  D.  9:3:3:1

3:  Sự mềm dẻo kiểu hình có ý nghĩa:

A. làm tăng khả năng sinh sản của loài.

B.  là nguyên liệu của tiến hoá và chọn giống.

C.giúp cơ thể thích nghi với môi trường sống.

D.  tạo ra nhiều kiểu gen khác nhau.

4:  Gen không phân mảnh có

Advertisements (Quảng cáo)

A. vùng mã hoá không liên tục.

B.  các đoạn intrôn.

C.vùng mã hoá liên tục.

D.  cả exôn và intrôn.

5:  Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. CLTN luôn làm thay đổi đột ngột tần số alen và thành phần kiểu gen của quầnthể.

B.  Các yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quầnthể, giảm sự đa dạng di truyền nên không có vai trò đối với tiến hóa.

C.  Khi không có tác động của đột biến, CLTN và di – nhập gen thì tần số alen và thành phần kiểu gen của quầnthể sẽ không thay đổi.

D.  Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô quầnthể và diễn biến không ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hóa.

Advertisements (Quảng cáo)

6:  Phép lai P: AabbDdEe x AabbDdEe có thể hình thành ở thế hệ F1 bao nhiêu loại kiểu gen?

A. 10 loại kiểu gen.           B.  27 loại kiểu gen.           C.  54 loại kiểu gen.           D.  28 loại kiểu gen.

7:  Giả sử 1 quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền có 10000 cá thể, trong đó có 100 cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn (aa ), thì số cá thể có kiểu gen dị hợp ( Aa ) trong quần thể sẽ là:

A. 9900                             B.  900                               C.  1800                             D.  8100

8:  Xét một phần của chuỗi polipeptit có trình tự axit amin như sau: Met – Val – Ala – Asp – Gly – Ser – Arg – … Thể đột biến về gen này có dạng: Met – Val – Ala – Glu – Gly – Ser – Arg, …Đột biến thuộc dạng:

A. Mất 3 cặp nucleotit                     B.  Thêm 3 cặp nucleotit

C.  Mất 1 cặp nucleotit.                    D.  Thay thế 1 cặp nucleotit.

9:  Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống như sau: 1. Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn; 2. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau; 3. Lai các dòng thuần chủng với nhau. Quy trình tạo giống lai có ưu thế lai cao được thực hiện theo trình tự:

A. 2, 3, 1

B.  3, 1, 2

C.  2, 1, 3

D.  1, 2, 3

10:  Dạng biến đổi nào d­ưới đây không phải là đột biến gen:

A. Mất hai cặp nuclêôtít.

B.  Thêm một cặp nuclêôtít.

C.Thay ba cặp nuclêôtít.

D.  Trao đổi gen giữa hai NST cùng một cặp t­ương đồng.


Đáp án mã đề 213

1. D          2. A         3. C            4. C            5. D            6. B             7. C            8. D

9. A         10. D

Tải File đầy đủ: Môn Sinh lớp 12 Dethihoc ki 1 -Dethikiemtra.com

Advertisements (Quảng cáo)