Bài tập GDCD lớp 12

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 12 Bài tập GDCD lớp 12
Bài 10. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại – GDCD 12: Tại sao nói điều ước quốc tế là công cụ hữu hiệu nhất trong quan hệ hợp tác và phát triển giữa các quốc gia? 
Bài 10. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại – GDCD 12: Tại sao nói điều ước quốc tế là công cụ...
Bài 10 GDCD lớp 12: Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại. Giải bài/câu 1,2,3,4, 5,6,7 bài tập lí thuyết trang 117, 118 . Tại sao nói điều ước quốc tế là...
Bài 9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước – GDCD 12: Em hiểu thế nào về quyền tự do kinh doanh của công dân? 
Bài 9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước – GDCD 12: Em hiểu thế nào về quyền tự do kinh doanh của công dân? 
Bài 9 GDCD lớp 12: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước. Giải từ câu 1 đến câu 14, bài tập lí thuyết từ trang 107 - 109 . Tại sao nói, thông qua các...
Bài 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân – GDCD 12:Tại sao nói quyền học tập của công dân Việt Nam thể hiện tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta? 
Bài 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân – GDCD 12:Tại sao nói quyền học tập của công dân Việt Nam thể hiện tính nhân văn...
Bài 8 GDCD lớp 12: Pháp luật với sự phát triển của công dân. Giải bài/câu 1,2,3,4, 5,6,7,8 bài tập lí thuyết trang 91, 92 . Tại sao nói quyền học tập của công dân Việt Nam thể hiện...
Bài 7. Công dân với các quyền dân chủ – GDCD 12: Em có chia sẻ với H niềm tự hào đó không?
Bài 7. Công dân với các quyền dân chủ – GDCD 12: Em có chia sẻ với H niềm tự hào đó không?
Bài 7 GDCD lớp 12: Công dân với các quyền dân chủ. Giải bài/câu 1,2,3,4, 5,6,7 bài tập lí thuyết trang 81, 82 GDCD lớp 12. Câu 2. Là học sinh lớp 12, em và các bạn có thể...
Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản – GDCD lớp 12: Theo em, có phải trong mọi trường hợp công an đều có quyền bắt người không?
Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản – GDCD lớp 12: Theo em, có phải trong mọi trường hợp công an đều có quyền bắt...
Bài 6 GDC lớp12: Công dân với các quyền tự do cơ bản. Giải từ câu 1 đến câu 12, bài tập lí thuyết trang 66, 67. Nêu ví dụ về hành vi vi phạm quyền bất khả xâm...
Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo – GDCD 12: Tại sao để thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc,
Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo – GDCD 12: Tại sao để thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc,
Bài 5 GDCD lớp 12: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo. Giải bài/câu 1,2,3,4, 5,6 bài tập lí thuyết trang 53 . Tại sao để thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, Nhà nước...
Bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống – GDCD 12 : Nguyên tắc bình đẳng được thể hiện như thế nào trong quan hệ giữa vợ và chồng?
Bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống – GDCD 12 : Nguyên tắc bình đẳng được thể hiện như thế nào...
Bài 4 GDCD 12: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống. Giải bài/câu 1,2,3,4, 5, 6,7,8, 9 bài tập lí thuyết trang . Theo em, việc pháp luật thừa nhận quyền sở hữu...
Bài 3. Công dân bình đẳng trước pháp luật – GDCD lớp 12: Ý nghĩa của việc Nhà nước bảo đảm cho công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí?
Bài 3. Công dân bình đẳng trước pháp luật – GDCD lớp 12: Ý nghĩa của việc Nhà nước bảo đảm cho công dân bình đẳng về quyền, nghĩa...
Bài 3 GDCD lớp: Công dân bình đẳng trước pháp luật. Giải bài/câu 1,2,3,4 bài tập lí thuyết trang 31 . Ý nghĩa của việc Nhà nước bảo đảm cho công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và...
Bài 2. Thực hiện pháp luật – GDCD 12: Thế nào là vi phạm pháp luật? Nêu ví dụ? 
Bài 2. Thực hiện pháp luật – GDCD 12: Thế nào là vi phạm pháp luật? Nêu ví dụ? 
Bài 2 GDCD lớp 12: Thực hiện pháp luật. Giải bài/câu 1,2,3,4, 5,6 bài tập lí thuyết trang 26 . Thế nào là vi phạm pháp luật? Nêu ví dụ?. Câu 1: Thực hiện pháp luật là gì? Em hãy phân...
Bài 1. Pháp luật và đời sống – GDCD 12 : Hãy phân tích bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp luật.
Bài 1. Pháp luật và đời sống – GDCD 12 : Hãy phân tích bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp luật.
Bài 1 GDCD lớp12: Pháp luật và đời sống. Giải bài/câu 1,2,3,4, 5,6,7,8 bài tập lí thuyết trang 14, 15. Em hãy nêu các đặc trưng của pháp luật. Theo em, nội quy nhà trường, Điều lệ Đoàn thanh...