Bài tập Tiếng Anh 10

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Tiếng Anh 10
Unit 10. Conservation: Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh lớp 10
Unit 10. Conservation: Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh lớp 10
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10. Conservation SGK Tiếng Anh 10. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary ) SGK tiếng Anh lớp 10 unit 10. UNIT 10: CONSERVATION Bảo tồn 1. protect (v) : bảo vệ 2. leopard (n) : con báo 3....
Unit 9. Undersea World: Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 10
Unit 9. Undersea World: Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 10
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9. Undersea World Tiếng Anh 10. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary ) SGK tiếng Anh lớp 10 unit 9. UNIT 9. UNDERSEA WORLD Thế giới dưới biển 1. undersea (a): dưới mặt biển 2. ocean...
Unit 8. The Story Of My Village: Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 10
Unit 8. The Story Of My Village: Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 10
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 8. The Story Of My Village SGK Tiếng Anh 10. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh lớp 10 unit 8. UNIT 8. THE STORY OF MY VILLAGE Chuyện làng tôi 1. crop (n) : vụ...
Unit 7. The Mass Media: Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 10
Unit 7. The Mass Media: Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 10
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 7. The Mass Media SGK Tiếng Anh 10. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh lớp 10 unit 7. UNIT 7. THE MASS MEDIA Phương tiện truyền thông đại chúng - mass /mæs/(n) : số...
Unit 6. An Excursion: Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 10
Unit 6. An Excursion: Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 10
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 6. An Excursion SGK Tiếng Anh 10. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh lớp 10 unit 6. UNIT 6. AN EXCURSION Một chuyến du ngoạn 1. in the shape of : có hình...
Unit 5. Technology And You: Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 10
Unit 5. Technology And You: Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 10
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5. Technology And You SGK Tiếng Anh 10. Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 10. Unit 5. TECHNOLOGY AND YOU Công nghệ và bạn 1. illustration (n) : ví dụ minh họa 2. central processing...
Unit 4. Special Education: Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 10
Unit 4. Special Education: Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 10
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 4. Special Education Tiếng Anh 10. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary ) SGK tiếng Anh lớp 10 unit 4. UNIT 4: SPECIAL EDUCATION Giáo dục đặc biệt - list(n) : danh sách - blind (n) :...
Unit 3. People’s Background: Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 10
Unit 3. People’s Background: Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 10
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 3. People's Background SGK Tiếng Anh 10. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh lớp 10 Unit 3. UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND LÝ LỊCH CON NGƯỜI - training(n) : đào tạo - general education: : giáo...
Unit 2. School Talks: Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh lớp 10
Unit 2. School Talks: Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh lớp 10
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 2. School Talks SGK Tiếng Anh 10. Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh lớp 10 UNIT 2:SCHOOL TALKS (Những buổi nói chuyện ở trường) - international(a) :thuộc về quốc tế - semester(n) : học kỳ -...
Unit 1. A Day In The Life Of: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 10
Unit 1. A Day In The Life Of: Giải bài Vocabulary – Phần từ vựng SGK Tiếng Anh 10
Giải bài Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1. A Day In The Life Of SGK Tiếng Anh 10. Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 10 unit 1. UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF...... Một ngày trong cuộc...