Bài tập Lịch sử 12

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 12 Bài tập Lịch sử 12
Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 – lịch sử 12: Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời kì trong tiến trình lịch sử Việt Nam
Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 – lịch sử 12: Lập niên biểu những sự kiện...
Bài 27 Lịch sử lớp 12: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000. Giải câu 1, câu 2, câu 3, bài tập lí thuyết trang 220 . Thực tế...
Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000) – Lịch sử 12 – Lịch sử 12: Hãy nêu nội dung đường lối đổi mới kinh tế và chính trị của Đảng.
Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000) – Lịch sử 12 – Lịch sử 12: Hãy...
Bài 26 Lịch sử lớp 12: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000) - Lịch sử 12. Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 216...
Bài 25. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1986) – Lịch sử 12 Cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc Tổ quốc của nhân dân ta đã diễn ra như thế nào ?
Bài 25. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1986) – Lịch sử 12...
Bài 25 lịch sử lớp12: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1986). Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 207...
Bài 24. Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 – Lịch sử 12: Quốc hội khóa VI kì họp thứ nhất đã quyết định những vấn đề gì ?
Bài 24. Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 – Lịch sử...
Bài 24 lịch sử lớp 12: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975. Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết...
Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 – 1975) – Lịch sử 12: Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc Tiến công và nổi dậy Xuân 1975
Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 – 1975)...
Bài 23 Lịch sử lớp 12: Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975). Giải câu 1, câu 2, bài...
Quảng cáo


Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 – 1973) – Lịch sử 12.
Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa...
Bài 22 Lịch sử lớp 12: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973). Giải...
Bài 21. Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965) – Lịch sử 12.
Bài 21. Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền...
Bài 21 Lịch sử lớp 12: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965). Giải câu...
Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 – 1954) – Lịch sử 12: Diễn biến cuộc Tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 của quân dân ta.
Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 – 1954) – Lịch sử 12: Diễn biến cuộc Tiến...
Bài 20 Lịch sử lớp 12: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954). Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 156 . Chứng minh:...
Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn cuốc chống thực dân Pháp (1951 – 1953) – Lịch sử 12: Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng đã có những quyết định gì?
Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn cuốc chống thực dân Pháp (1951 – 1953) – Lịch sử 12: Đại hội...
Bài 19 Lịch sử lớp 12: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn cuốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953). Giải câu 1 bài tập lí thuyết trang 145 . Lập niên...
Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950) – Lịch sử 12: Phân tích nội dung cơ bản đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của Đảng
Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950) – Lịch sử 12: Phân tích...
Bài 18 Lịch sử lớp 12: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950). Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 138 ....

Đề & bài tập hay