Bài tập Tin học lớp 12

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 12 Bài tập Tin học lớp 12
Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu – Tin học 12: Biên bản hệ thống dùng để làm gì
Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu – Tin học 12: Biên bản hệ thống dùng để làm gì
Bài 13 Tin học lớp 12: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 104  Nêu các giải pháp bảo mật chủ yếu... Câu 1: Nêu các giải pháp báo mật...
Bài 12. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu – Tin học 12: Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao
Bài 12. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu – Tin học 12: Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng...
Bài 12 Tin học lớp 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu. Giải câu 1, 2, 3 trang 100 . Nêu sự khác nhau giữa hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán... Câu 1: Nêu...
Bài 11. Các cơ sở với cơ sở dữ liệu quan hệ – Tin học 12: Trong bài toán quản lí ở câu hỏi 1. Hãy cho biết đối tượng cần quản lý và thông tin cần quản lý
Bài 11. Các cơ sở với cơ sở dữ liệu quan hệ – Tin học 12: Trong bài toán quản lí ở câu hỏi 1. Hãy cho biết đối...
Bài 11 Tin học lớp 12: Các cơ sở với cơ sở dữ liệu quan hệ. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 93 . Hãy nêu một công việc có thể dùng máy tính để quản lý... Câu...
Bài 10. Cơ sở dữ liệu quan hệ – Tin học 12: Hãy nêu các khái niệm cơ bản mà em biết về hệ CSDL quan hệ
Bài 10. Cơ sở dữ liệu quan hệ – Tin học 12: Hãy nêu các khái niệm cơ bản mà em biết về hệ CSDL quan hệ
Bài 10 Tin học lớp 12: Cơ sở dữ liệu quan hệ. Giải câu 1, 2, 3 trang 86 . Theo em, khi xét một mô hình dữ liệu ta cần quan tâm những yếu tố nào?... Câu 1: Theo em,...
Bài 9. Báo cáo và kết xuất báo cáo – Tin học 12: Câu hỏi và câu trả lời tương ứng
Bài 9. Báo cáo và kết xuất báo cáo – Tin học 12: Câu hỏi và câu trả lời tương ứng
Bài 9 Tin học lớp 12: Báo cáo và kết xuất báo cáo. Giải câu 1, 2, 3 trang 74 Sách Giáo Khoa Tin Học 12. Câu 1: Hãy nêu những ưu điểm của báo cáo... Câu 1: Hãy nêu những...
Bài 8. Truy vấn dữ liệu – Tin học 12: Liệt kê các bước cần thực hiện khi tạo mẫu hỏi
Bài 8. Truy vấn dữ liệu – Tin học 12: Liệt kê các bước cần thực hiện khi tạo mẫu hỏi
Bài 8 Tin học lớp 12: Truy vấn dữ liệu. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 68 . Mẫu hỏi là gì? Nêu các ứng dụng của mẫu hỏi... Câu 1: Mẫu hỏi là gì? Nêu các ứng dụng...
Bài 6. Biểu mẫu – Tin học 12: Hãy nêu thứ tự các thao tác tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ
Bài 6. Biểu mẫu – Tin học 12: Hãy nêu thứ tự các thao tác tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ
Bài 6 Tin học lớp 12: Biểu mẫu. Giải câu 1, 2, 3 trang 54 . Hãy cho biết sự khác nhau giữa chế độ biểu mẫu và chế độ thiết kế của biểu mẫu... Câu 1: Hãy cho biết sự...
Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng – Tin học 12: Trong bảng Hoc_sinh (h.24) hãy chỉ ra các thao tác sắp xếp các bảng ghi tăng dần theo trường To
Bài 5. Các thao tác cơ bản trên bảng – Tin học 12: Trong bảng Hoc_sinh (h.24) hãy chỉ ra các thao tác sắp xếp các bảng ghi tăng...
Bài 5 Tin học lớp 12: Các thao tác cơ bản trên bảng. Giải câu 1, 2, 3 trang 47 . Hãy liệt kê các thao tác cơ bản khi làm việc với bảng... Câu 1: Hãy liệt kê các thao...
Bài 4. Cấu trúc bảng – Tin học 12: Hãy nêu các bước để xác định khóa chính trong bảng dữ liệu
Bài 4. Cấu trúc bảng – Tin học 12: Hãy nêu các bước để xác định khóa chính trong bảng dữ liệu
Bài 4 Tin học lớp 12: Cấu trúc bảng. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 39 . Tại sao trong một bảng không thể có hai hàng giống hệt nhau... Câu 1: Tại sao trong một bảng không thể...
Bài 3. Giới thiệu Microsoft Access – Tin học 12: Liệt kê các loại đối tượng cơ bản trong Access
Bài 3. Giới thiệu Microsoft Access – Tin học 12: Liệt kê các loại đối tượng cơ bản trong Access
Bài 3 Tin học lớp 12: Giới thiệu Microsoft Access. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 33 . Access là gì? Hãy kể các chức năng chính của Access... Câu 1: Access là gì? Hãy kể các chức năng...