Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hóa 8 –...

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hóa 8 – Quy tắc hóa trị của hợp chất gồm hai nguyên tố?

CHIA SẺ

Công thức về khối lượng: mA +  mB = mC… Đề thi, kiểm tra hóa 8 của Phòng GD&ĐT Tĩnh Gia – Thanh Hóa năm 2017-2018.

Câu 1:(2điểm)

 1. Phản ứng hóa học là gì ?
 2. Viết công thức về khối lượng cho phản ứng chất A tác dụng với chất B tạo ra chất C
 3. Hãy phát biểu quy tắc hóa trị của hợp chất gồm hai nguyên tố.

Câu 2: (2điểm)

 1. Lập công thức hóa học của hợp chất gồm hai nguyên tố C (IV) và O
 2. Mỗi cách viết 2S; 3O2 ; HCl ; Al lần lượt có ý nghĩa gì

 Câu 3:(1điểm)

Lập phương trình hóa học của phản ứng sau

 1. Cu + O2 →        CuO
 2. Al2O3 + HCl  →       AlCl3 + H2O

Câu 4:( 2điểm)

 1. Tính thể tích (đktc) của 22 gam khí CO2
 2. Trong 2 mol phân tử Fe2O3có bao nhiêu gam nguyên tử nguyên tố Fe

Câu 5:(3 điểm)

Cho khí hyddro dư đi qua đồng (II) o xít ( CuO) nóng đen, người ta thu được 3,2 g kim loại đồng màu đỏ và hơi nước (H2O) ngưng tụ

 1. Viết phương trình hóa học xảy ra
 2. Tính khói lượng đồng (II) o xít tyham gia phản ứng
 3. Tính thể tích khí hyđro ở đktc đã tham gia phản ứng

( cho Cu = 64; O 16 ; h =1)


Lời giải và hướng dẫn:

1. a.Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.

b. Công thức về khối lượng: mA +  mB = mC

c. Trong công thức hóc học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

2.   Viết công thức dạng chung: CxOy

    – Theo quy tắc hóa trị: x x IV = y xII

– Chuyển thành tỉ lệ: x/y = II/IV = ½ → x = 1, y = 2

– Công thức hóa học là: CO2

b. Cách viết: 2 S chỉ 2 nguyên tử S

3 O2 chỉ 3 phân tử O2

HCl  chỉ 1 phân tử HCl

Al  chỉ 1 nguyên tử Al

3. a.2 Cu + O2 →   2 CuO

b.Al2O3  +  6 HCl   → 2 AlCl3  +   3 H2O

4. a. Số mol khí CO: n= 22/44 = 0,5 (mol)

– Thể tích khí COở đktc là: V = n x 22,4= 0,5 x 22,4= 11,2 (l)

b.Trong 2 mol phân tử Fe2O3 có 2 x 2 = 4 mol nguyên tử Fe.

     –  Khối lượng 4 mol nguyên tử Fe là: 4 x 56 = 224 (g)

5.  a. Phương trình hóa học:

CuO +       H2 Cu    +    H2O

b. Số mol Cu thu được sau phản ứng: n= 3,2/64 = 0,05 (mol)

Theo PTHH: nCuO = nCu=0,05 (mol)

Khối lượng đồng (II) oxit tham gia phản ứng:

mCuO = nCuO x MCuO = 0,05 x 80 = 4 (g)

c. Theo PTHH: nH2 = nCuO=0,05 (mol)

Thể tích khí hiđro ở đktc đã tham gia phản ứng là:

VH2 = nH2 x 22,4 = 0,05 x 22,4 = 1,12 (l)

Quảng cáo
CHIA SẺ