SBT Hóa học 12

Trang Chủ Sách bài tập lớp 12 SBT Hóa học 12
Bài 8.23, 8.24, 8.25 trang 100 SBT Hóa 12: Trình bày cách phân biệt các gói bột Al, Fe, Ag, Al2O3 bằng phương pháp hoá học ?
Bài 8.23, 8.24, 8.25 trang 100 SBT Hóa 12: Trình bày cách phân biệt các gói bột Al, Fe, Ag, Al2O3 bằng phương pháp hoá học ?
Bài 42 Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ SBT Hóa lớp 12. Giải bài 8.23, 8.24, 8.25 trang 100 Sách Bài Tập Hóa lớp 12. Để phân biệt các dung dịch...; Trình bày cách phân biệt các...
Bài 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42 trang 60,61 SBT Hóa lớp 12: Viết phương trình hoá học của các phản ứng mô tả sự tạo thành nước cứng ?
Bài 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42 trang 60,61 SBT Hóa lớp 12: Viết phương trình hoá học của các phản ứng mô tả sự tạo thành nước...
Bài 26 Kim loại kiềm thổ và hợp chất kim loại kiềm thổ SBT Hóa lớp 12. Giải bài 6.36 - 6.42 trang 60,61 Sách Bài Tập Hóa lớp 12. So sánh kim loại Mg và Ca về các mặt...; Viết...
Bài 7.78, 7.79, 7.80, 7.81, 7.82, 7.83, 7.84, 7.85, 7.86 trang 85,86 SBT Hóa 12: Cu là nguyên tố s, có cấu hình electron : [Ar]3d1094s1 là đúng ?
Bài 7.78, 7.79, 7.80, 7.81, 7.82, 7.83, 7.84, 7.85, 7.86 trang 85,86 SBT Hóa 12: Cu là nguyên tố s, có cấu hình electron : [Ar]3d1094s1 là đúng ?
Bài 35 Đồng và hợp chất của đồng SBT Hóa lớp 12. Giải bài 7.78 - 7.86 trang 85,86 Sách Bài Tập Hóa lớp 12. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan...
Bài 7.127, 7.128, 7.129, 7.130, 7.131, 7.132, 7.133 trang 95 SBT Hóa học 12: Về tính chất hoá học, crom giống và khác với nhôm như thế nào ?
Bài 7.127, 7.128, 7.129, 7.130, 7.131, 7.132, 7.133 trang 95 SBT Hóa học 12: Về tính chất hoá học, crom giống và khác với nhôm như thế nào ?
Bài 38: Luyện tập tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng SBT Hóa lớp 12. Giải bài 7.127 - 7.133 trang 95 Sách Bài Tập Hóa lớp 12. Sau khi các phản ứng xảy ra...
Bài 7.114, 7.115, 7.116, 7.117, 7.118, 7.119, 7.120 trang 92 SBT Hóa 12: Nhận biết từng oxit kim loại riêng biệt : CuO, Al2O3, FeO, Fe3O4, Fe2O3, CaO ?
Bài 7.114, 7.115, 7.116, 7.117, 7.118, 7.119, 7.120 trang 92 SBT Hóa 12: Nhận biết từng oxit kim loại riêng biệt : CuO, Al2O3, FeO, Fe3O4, Fe2O3, CaO ?
Bài 37 Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt SBT Hóa lớp 12. Giải bài 7.114 - 7.120 trang 92 Sách Bài Tập Hóa lớp 12. Dung dịch A có chứa ...;  Nhận biết từng oxit...
Bài 7.87, 7.88, 7.89, 7.90, 7.91 trang 87 SBT Hóa học 12: Trình bày các phương pháp điều chế Cu từ Malachit ?
Bài 7.87, 7.88, 7.89, 7.90, 7.91 trang 87 SBT Hóa học 12: Trình bày các phương pháp điều chế Cu từ Malachit ?
Bài 35 Đồng và hợp chất của đồng SBT Hóa lớp 12. Giải bài 7.87 - 7.91 trang 87 Sách Bài Tập Hóa lớp 12. Chia 4 g hỗn hợp bột kim loại gồm Al, Fe, Cu thành hai phần...
Bài 7.64, 7.65, 7.66, 7.67, 7.68, 7.69, 7.70 trang 82,83 SBT Hóa học 12: Muối kép KCr(SO4)2.12H2O tan trong nước, hãy viết phương trình điện li của muối này ?
Bài 7.64, 7.65, 7.66, 7.67, 7.68, 7.69, 7.70 trang 82,83 SBT Hóa học 12: Muối kép KCr(SO4)2.12H2O tan trong nước, hãy viết phương trình điện li của muối này...
Bài 34 Crom và hợp chất của crom SBT Hóa lớp 12. Giải bài 7.64 - 7.70 trang 82,83 Sách Bài Tập Hóa lớp 12. Hiện tượng nào dưới đây đã miêu tả không đúng...; Muối kép KCr(SO4)2.12H2O tan trong nước,...
Bài 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.54 trang 79,80 SBT Hóa 12: Trường hợp nào dưới đây không có sự phù hợp giữa nhiệt độ và phản ứng xảy ra trong lò cao ?
Bài 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.54 trang 79,80 SBT Hóa 12: Trường hợp nào dưới đây không có sự phù hợp giữa nhiệt độ và phản ứng...
Bài 33 Hợp kim của sắt SBT Hóa lớp 12. Giải bài 7.48 - 7.54 trang 79,80 Sách Bài Tập Hóa lớp 12. Loại quặng sắt dùng để sản xuất gang thường chứa từ 30 - 95% oxit sắt và...
Bài 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39 trang 76,77 SBT Hóa học 12: Phân biệt Fe và FeO bằng phương pháp hoá học?
Bài 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39 trang 76,77 SBT Hóa học 12: Phân biệt Fe và FeO bằng phương pháp hoá học?
Bài 32 Hợp chất của sắt SBT Hóa lớp 12. Giải bài 7.31 - 7.39 trang 76,77 Sách Bài Tập Hóa lớp 12. Cho A là oxit, B là muối, C và D là kim loại. Hãy viết PTHH của...
Bài 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21 trang 73, 74 SBT Hóa 12: : Tính chất hoá học cơ bản của sắt là gì?
Bài 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21 trang 73, 74 SBT Hóa 12: : Tính chất hoá học cơ bản của sắt là gì?
Bài 31 Sắt SBT Hóa lớp 1. Giải bài 7.15 - 7.21 trang 73, 74 Sách Bài Tập Hóa lớp 12. Tính chất hoá học cơ bản của sắt là gì...; : Sắt tác dụng như thế nào với dung dịch đặc...