Trang chủ Lớp 6 Đề thi học kì 1 lớp 6 Đề thi kì 1 lớp 6 môn Toán tháng 12/2018 – Biết...

Đề thi kì 1 lớp 6 môn Toán tháng 12/2018 – Biết |x| + 5 = 8, giá trị của x là?

Chia sẻ

Đề thi 6 Toán 90 phút ngày 07/12/2018 của Trường THCS Tân Mai (Hoàng Mai – Hà Nội) trong kỳ thi KSCL học kì 1.

I. Trắc nghiệm

1. (0,75đ) Trong các câu sau câu nào đúng, câu nào sai

a) Mọi số nguyên tốt đều có chữ số tận cùng là 3,7,9
b) Số nguyên nhỏ hơn 1 là số nguyên âm
c) Hai tia đối nhau thì chung gốc

2. (0.75đ) Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng

a) Số đối của số 6 là:

A. -6           B. ± 6             C. 6         D.1/6

b) Biết |x| + 5 = 8, giá trị của x là:

A. 3             B. 3 hoặc -3            C. -3          D. 13

c) Cho ba điểm H,I, K thẳng hàng, trong các câu sau, câu nào sai?

A. Đường thắng HK đi qua I

B. Điểm I nằm giữa hai điểm H và K

C. Đường thẳng IK đi qua H

D. Ba điểm H, I, K cùng thuộc một đường thẳng

II. Tự luận
1. (2đ) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể)

a) 148.9 – 32 .48

Quảng cáo

Quảng cáo

b) (-37) + 40 .|-6|= 9

c) 307 – [(180.40 – 160) : 22 +9 ] : 2

2. (2đ) Tìm số nguyên x, biết

a) 10 + 2x = 45 : 43

b) x – 8 = (-15) + (+29)

c)4.(x+2)2 – 7 = 101

3. (2đ) Số học sinh của một trường khi xếp thành 12 hàng, 15 hàng, 18 hàng đều vừa đủ. Hỏi trường có bao nhiêu học sinh? Biết số học sinh trong khoảng từ 500 đến 600 em.

4. (2đ) Trên tia Ax, vẽ hai điểm B và C sao cho AB=3,5 cm, AC = 7cm

a) Chứng tỏ rằng điểm B nằm giữa 2 điểm A và C

b) So sánh AB và BC

c) Điểm B có là trung điểm của đoạn thằng AC không? Vì sao?

5. (0.5đ) Cho a,b ∈ N. Chứng tỏ rằng nếu 5a + 3b và 13a + 8b cùng chia hết cho 2018 thì và b cũng chia hết cho 2018.

Ảnh chụp đề: