SBT Vật Lý 12

Trang Chủ Sách bài tập lớp 12 SBT Vật Lý 12
Bài 41.7, 41.8, 41.9, 41.10, 41.11, 411.12, 41.13, 41.14 trang 121,122 SBT Lý 12: Đường kính của một thiên hà vào cỡ nào ?
Bài 41.7, 41.8, 41.9, 41.10, 41.11, 411.12, 41.13, 41.14 trang 121,122 SBT Lý 12: Đường kính của một thiên hà vào cỡ nào ?
Bài 41 Cấu tạo vũ trụ SBT Lý lớp 12. Giải bài 41.7 - 41.14 trang 121,122 Sách bài tập Vật Lí 12. Mặt Trời thuộc loại sao gì ?; Đường kính của một thiên hà vào cỡ nào ? 41.7. Mặt Trời...
Bài VII.11, VII.12, VII.13, VII.14, VII.15 trang 118, 119 SBT Lý 12:  Tính năng lượng mà một phản ứng toả ra (theo đơn vị MeV) ?
Bài VII.11, VII.12, VII.13, VII.14, VII.15 trang 118, 119 SBT Lý 12: Tính năng lượng mà một phản ứng toả ra (theo đơn vị MeV) ?
Bài tập cuối môn chương VII - Hạt nhân nguyên tử SBT Lý lớp 12. Giải bài VII.11 - VII.15 trang 118, 119 Sách bài tập Vật Lí 12. Câu VII.11: Tính năng lượng toả ra khi tạo thành 1...
Bài 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 39.10 trang 116 SBT Vật Lý 12: Viết phản ứng hạt nhân biến thuỷ ngân (198Hg) thành vàng ?
Bài 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 39.10 trang 116 SBT Vật Lý 12: Viết phản ứng hạt nhân biến thuỷ ngân (198Hg) thành vàng ?
Bài 39 Phản ứng nhiệt hạch SBT Lý lớp 12. Giải bài 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 39.10 trang 116 Sách bài tập Vật Lí 12. Tính năng lượng của các phản ứng sau...; Viết  phản ứng hạt nhân biến thuỷ ngân...
Bài 38.7, 38.8, 38.9, 38.10 trang 114 SBT Lý 12: Nếu phân hạch 1 kg 235Uthì năng lượng toả ra bằng bao nhiêu ?
Bài 38.7, 38.8, 38.9, 38.10 trang 114 SBT Lý 12: Nếu phân hạch 1 kg 235Uthì năng lượng toả ra bằng bao nhiêu ?
Bài 38 Phản ứng phân hạch SBT Lý lớp 12. Giải bài 38.7, 38.8, 38.9, 38.10 trang 114 Sách bài tập Vật Lí 12. Cho rằng trong phản ứng phân hạch của một hạt nhân...; Nếu phân hạch 1 kg 235Uthì năng...
Bài 37.16, 37.17, 37.18, 37.19,37.20 trang 112 SBT Vật Lý 12: Tại sao trong quặng urani có lẫn chì ?
Bài 37.16, 37.17, 37.18, 37.19,37.20 trang 112 SBT Vật Lý 12: Tại sao trong quặng urani có lẫn chì ?
Bài 37 Phóng xạ SBT Lý lớp 12. Giải bài 37.16 - 37.20 trang 112 Sách bài tập Vật Lí 12. Một mẫu chất phóng xạ rađôn chứa...; Tại sao trong quặng urani có lẫn chì ? Bài 37.15: Một mẫu chất phóng...
Bài 37.8, 37.9, 37.10, 37.11, 37.12, 37.13, 37.14 trang 111,112 SBT môn Lý 12: Tính chu kì bán rã của rubidi ?
Bài 37.8, 37.9, 37.10, 37.11, 37.12, 37.13, 37.14 trang 111,112 SBT môn Lý 12: Tính chu kì bán rã của rubidi ?
Bài 37 Phóng xạ SBT Lý lớp 12. Giải bài 37.8 - 37.14 trang 111,112 Sách bài tập Vật Lí 12. Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T. Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao...
Bài 36.16, 36.17, 36.18, 36.19, 36.20 trang 109 SBT Lý 12: Theo thuyết tương đối, một êlectron có động năng bằng một nửa năng lượng nghỉ của nó thì vận tốc của nó sẽ bằng bao nhiêu ?
Bài 36.16, 36.17, 36.18, 36.19, 36.20 trang 109 SBT Lý 12: Theo thuyết tương đối, một êlectron có động năng bằng một nửa năng lượng nghỉ của nó thì...
Bài 36 Năng lượng liên kết của hạt nhân phản ứng hạt nhân SBT Lý lớp 12. Giải bài 36.16 - 36.20 trang 109 Sách bài tập Vật Lí 12. Tính năng lượng liên kết riêng của...; Theo thuyết tương đối,...
Bài 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15 trang 108, 109 SBT Vật Lý 12:  Tính năng lượng liên kết của 234U và 238U ?
Bài 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15 trang 108, 109 SBT Vật Lý 12:  Tính năng lượng liên kết của 234U và 238U ?
Bài 36 Năng lượng liên kết của hạt nhân phản ứng hạt nhân SBT Lý lớp 12. Giải bài 36.10 - 36.15 trang 108, 109 Sách bài tập Vật Lí 12. Cho ba hạt nhân X, Y và z có...
Bài 35.10, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 35.15 trang 105,106 SBT Lý 12: Tính khối lượng nguyên tử của nguyên tố hoá học clo ?
Bài 35.10, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 35.15 trang 105,106 SBT Lý 12: Tính khối lượng nguyên tử của nguyên tố hoá học clo ?
Bài 35 Tính chất và cấu tạo hạt nhân SBT Lý lớp 12. Giải bài 35.10 - 35.15 trang 105,106 Sách bài tập Vật Lí 12. Phân biệt khái niệm hạt nhân và nuclon...; Tính khối lượng nguyên tử của nguyên...
Bài VI.8, VI.9, VI.10, VI.11, VI.12, VI.13, VI.14, VI.15 trang 102,103 SBT Lý 12: Trong một cái bút laze khi hoạt động thì có những sự biến đổi năng lượng chủ yếu nào ?
Bài VI.8, VI.9, VI.10, VI.11, VI.12, VI.13, VI.14, VI.15 trang 102,103 SBT Lý 12: Trong một cái bút laze khi hoạt động thì có những sự biến đổi năng...
Bài tập cuối chương VI -Lượng tử ánh sáng SBT Lý lớp 12. Giải bài VI.8 - VI.15 trang 102,103 Sách bài tập Vật Lí 12. Một chất phát quang có thể phát ra ánh sáng màu xanh lục. Chiếu...