Bài tập Hóa 12 Nâng cao

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 12 Bài tập Hóa 12 Nâng cao
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 272, 273 Sách Hóa lớp 12 Nâng cao: Hóa học và vấn đề môi trường
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 272, 273 Sách Hóa lớp 12 Nâng cao: Hóa học và vấn đề môi trường
Bài 58 Hóa học và vấn đề môi trường. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 272, 273 SGK Hóa học 12 Nâng cao. Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch; Trường hợp...
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 266 Hóa 12 Nâng cao: Hóa học và vấn đề xã hội
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 266 Hóa 12 Nâng cao: Hóa học và vấn đề xã hội
Bài 56 Hóa học và vấn đề xã hội. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 266 SGK Hóa học 12 Nâng cao. Loại thuốc nào sau đây thuộc loại gây nghiện cho con người; Cách bảo...
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 259 SGK Hóa học 12 Nâng cao: Hóa học và vấn đề phát triển kimh tế
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 259 SGK Hóa học 12 Nâng cao: Hóa học và vấn đề phát triển kimh tế
 Bài 56 Hóa học và vấn đề phát triển kimh tế. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 259 SGK Hóa học 12 Nâng cao. Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch; Người ta...
Bài 1, 2, 3 trang 247 Hóa học 12 Nâng cao: Chuẩn độ oxi hóa – khử bằng phương pháp pemanganat
Bài 1, 2, 3 trang 247 Hóa học 12 Nâng cao: Chuẩn độ oxi hóa – khử bằng phương pháp pemanganat
 Bài 52 Chuẩn độ oxi hóa - khử bằng phương pháp pemanganat. Giải bài 1, 2, 3 trang 247 SGK Học 12 Nâng cao. Để xác định hàm lượng của FeCO3 trong quặng xiđerit; Trình bày nguyên tắc phép đo...
Bài 1, 2, 3 trang 250 Sách Hóa 12 Nâng cao: Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ
Bài 1, 2, 3 trang 250 Sách Hóa 12 Nâng cao: Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ
Bài 53 Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ. Giải bài 1, 2, 3 trang 250 SGK Hóa lớp 12 Nâng cao. Có các lọ hóa chất mất nhãn trong mỗi lo đựng một trong các dung...
Bài 1, 2, 3 trang 245 SGK Hóa học 12 Nâng cao: Chuẩn độ axit – bazơ
Bài 1, 2, 3 trang 245 SGK Hóa học 12 Nâng cao: Chuẩn độ axit – bazơ
Bài 51 Chuẩn độ axit - bazơ. Giải bài 1, 2, 3 trang 245 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao. Khái niệm sự chuẩn độ? Khái niệm điểm tương đương?; Từ các số liệu sau hãy vẽ biểu đồ...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 239 Sách Hóa lớp 12 Nâng cao: Nhận biết một số chất khí
Bài 1, 2, 3, 4 trang 239 Sách Hóa lớp 12 Nâng cao: Nhận biết một số chất khí
Bài 50 Nhận biết một số chất khí. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 239 SGK Hóa học 12 Nâng cao. Khí CO2 có lẫn tạp chất là khí HCl; Có thể dùng dung dịch nước vôi trong để...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 236 Hóa học 12 Nâng cao: Nhận biết một số anion trong dung dịch
Bài 1, 2, 3, 4 trang 236 Hóa học 12 Nâng cao: Nhận biết một số anion trong dung dịch
Bài 49 Nhận biết một số anion trong dung dịch. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 236 SGK Hóa học 12 Nâng cao. Có 5 dung dịch hóa chất không nhãn,; Hãy trình bày phương pháp hóa học để...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 233 Sách Hóa 12 Nâng cao: Nhận biết một số cation trong dung dịch
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 233 Sách Hóa 12 Nâng cao: Nhận biết một số cation trong dung dịch
 Bài 48 Nhận biết một số cation trong dung dịch. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 233 SGK Hóa học 12 Nâng cao. Có 5 dung dịch riêng rẽ, mỗi dung dịch chứa; Một dung dich chứa...
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 22, 23, 24 Hóa 12 Nâng cao: Luyện tập mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon
Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 22, 23, 24 Hóa 12 Nâng cao: Luyện tập mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn...
 Bài 4 Luyện tập mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 22, 23, 24 SGK Hóa học 12 Nâng cao. Nguyên liệu...