SBT Địa lí 12

Trang Chủ Sách bài tập lớp 12 SBT Địa lí 12
Bài 39. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ SBT Địa lớp 12: Chứng minh rằng: Đông Nam Bộ là vùng kinh tế phát triển nhất cả nước ?
Bài 39. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ SBT Địa lớp 12: Chứng minh rằng: Đông Nam Bộ là vùng kinh tế...
Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ - SBT Địa lớp 12: Giải bài 1,2,3,4, 5,6, bài tập từ trang 121 - 125  Sách bài Tập Địa lớp 12. Dựa vào...
Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ SBT Địa lớp 12: Vẽ biểu đồ Cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm ?
Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ...
Bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ: Giải bài 1, bài 2, bài tập từ trang 117...
Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên SBT Địa lớp 12: Nêu ý nghĩa của việc phát triển các hệ thống bậc thang thủy điện ở Tây Nguyên ?
Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên SBT Địa lớp 12: Nêu ý nghĩa của việc phát triển các hệ thống bậc thang thủy điện...
Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên - SBT Địa lớp 12: Giải bài 1,2,3,4,5, bài tập từ trang 113 - 116 Sách bài Tập Địa lớp 12. Dựa vào hình 37.1 SGK, Atlat Địa...
Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du miền núi Bắc Bộ SBT Địa lớp 12: Đặt tên các tỉnh được đánh số trong lược đồ ?
Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du miền núi Bắc Bộ SBT Địa lớp 12: Đặt tên các tỉnh được đánh số trong lược đồ...
Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du miền núi Bắc Bộ - SBT Địa lớp 12: Giải bài 1, bài tập trang 98 Sách bài Tập Địa lớp 12.Quan sát lược đồ vùng Trung du...
Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch SBT Địa lớp 12: Tính giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu và điền vào bảng số liệu?
Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch SBT Địa lớp 12: Tính giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu và điền vào bảng số liệu?
Bài 31: Vấn đề phát triển thương mại, du lịch - SBT Địa lớp 12: Giải bài 1,2,3,4,5, bài tập từ trang 93 - 97 Sách bài Tập Địa lớp 12. Chứng minh rằng hoạt động xuất, nhập khẩu...
Bài 30. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc SBT Địa lớp 12: Cho biết đặc điểm, hiện trạng, hạn chế và hướng phát triển của ngành bưu chính nước ta ?
Bài 30. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc SBT Địa lớp 12: Cho biết đặc điểm, hiện trạng, hạn chế và...
Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc - SBT Địa lớp 12: Giải bài 1,2,3,4, bài tập từ trang 89 - 92 Sách bài Tập Địa lớp 12. Xác định...
Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp SBT Địa lớp 12: Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta?
Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp SBT Địa lớp 12: Vẽ biểu đồ thể hiện cơ...
Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp - SBT Địa lớp 12: Giải bài 1, bài 2, bài tập trang 85, 86 Sách bài Tập Địa lớp...
Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp SBT Địa lớp 12: Kể tên 5 trung tâm công nghiệp lớn của cả nước và cơ cấu ngành của mỗi trung tâm ?
Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp SBT Địa lớp 12: Kể tên 5 trung tâm công nghiệp lớn của cả nước và cơ cấu ngành...
Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp - SBT Địa lớp 12: Giải bài 1,2,3,4, bài tập từ trang 81 - 83 Sách bài Tập Địa lớp 12. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và...
Bài 27. Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm SBT Địa lớp 12: Kể tên các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm có quy mô lớn và rất lớn ở nước ta ?
Bài 27. Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm SBT Địa lớp 12: Kể tên các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực...
Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm - SBT Địa lớp 12: Giải bài 1,2,3,4, bài tập từ trang 77 - 81 Sách bài Tập Địa lớp 12. Cho bảng số liệu sau:...
Bài 26. Cơ cấu ngành kinh tế SBT Địa lớp 12: Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm?
Bài 26. Cơ cấu ngành kinh tế SBT Địa lớp 12: Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm?
Bài 26: Cơ cấu ngành kinh tế - SBT Địa lớp 12: Giải bài 1,2,3,4,5, bài tập từ trang 74 - 76 Sách bài Tập Địa lớp 12. Quan sát biểu đồ sau: - Hãy rút ra nhận xét...