Bài tập Sinh học 12 Nâng cao

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 12 Bài tập Sinh học 12 Nâng cao
Sinh thái học và việc quản lí tài nguyên thiên nhiên: Môi trường đất, nước và không khí ngày càng bị ô nhiễm nặng nề
Sinh thái học và việc quản lí tài nguyên thiên nhiên: Môi trường đất, nước và không khí ngày càng bị ô nhiễm nặng nề
Sinh thái học và việc quản lí tài nguyên thiên nhiên Sinh 12 nâng cao. Tài nguyên thiên nhiên rất đa dạng. Trongg khai thác, con người đã làm khánh kiệt dần các tài nguyên thiên nhiên không tái sinh,...
Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái: Cacbon đi vào chu trình dưới dạng CO2…
Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái: Cacbon đi vào chu trình dưới dạng CO2…
Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái Sinh 12 nâng cao. Sự trao đổi liên tục của các nguyên tố hóa học giữa môi trường và quần xã sinh vật đã tạo nên các chu trình...
Diễn thế sinh thái: Có hai loại nguyên nhân gây ra diễn thế của quần xã
Diễn thế sinh thái: Có hai loại nguyên nhân gây ra diễn thế của quần xã
Diễn thế sinh thái (NC) Sinh 12 nâng cao. Trong quá trình diễn thế, nhiều chỉ số sinh thái biến đổi phù hợp với trạng thái mới của quần xã và phù hợp với môi trường. Diễn thế là quá...
Mối quan hệ dinh dưỡng: Chuỗi thức ăn thể hiện mối quan hệ dinh dưỡng của các loài trong quần xã
Mối quan hệ dinh dưỡng: Chuỗi thức ăn thể hiện mối quan hệ dinh dưỡng của các loài trong quần xã
Mối quan hệ dinh dưỡng. Tháp sinh thái được tạo ra bởi sự xếp chồng liên tiếp các bậc dinh dưỡng từ thấp đến cao. Có 3 dạng tháp sinh thái: tháp số lượng, tháp sinh khối và tháp...
Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã nằm trong 2 nhóm: các mối quan hệ hỗ trợ và các mối quan hệ đối kháng
Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã nằm trong 2 nhóm: các mối quan hệ hỗ trợ và các mối quan hệ đối kháng
Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã. Trong các mối quan hệ đối kháng, quan hệ cạnh tranh giữa các loài, quan hệ con mồi - vật ăn thịt... được xem là những động lực quan...
Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của quần xã: Quần xã là tập hợp các sinh vật khác loài sống trong một sinh cảnh xác định, chúng có quan hệ chặt chẽ với nhau
Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của quần xã: Quần xã là tập hợp các sinh vật khác loài sống trong một sinh cảnh xác định, chúng...
Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của quần xã. Các đặc trưng cơ bản của quần xã bao gồm: tính đa dạng về loài, số lượng của các nhóm loài, hoạt động chức năng của các nhóm...
Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp): Kích thước của quần thể là một đặc trưng cơ bản của quần thể. Kích thước quần thể là tổng số cá thể hoặc sản lượng
Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp): Kích thước của quần thể là một đặc trưng cơ bản của quần thể. Kích thước quần thể là tổng...
Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp) Sinh 12 nâng cao. Sự tăng trưởng kích thước quần thể xảy ra theo 2 dạng: tăng trưởng trong điều kiện môi trường lí tưởng hoặc trong điều kiện môi...
Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể: quan hệ hỗ trợ, quan hệ cạnh tranh, kí sinh, ăn thịt đồng loại
Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể: quan hệ hỗ trợ, quan hệ cạnh tranh, kí sinh, ăn thịt đồng...
Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể Sinh 12: Các cá thể trong quần thể có quan hệ với nhau: quan hệ hỗ trợ (sống quần tụ, hình thành bầy...
Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (tiếp): Độ ẩm giữ vai trò quan trọng quyết định đến sự phân bố, mức độ...
Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (tiếp) - Sinh 12 nâng cao. Độ ẩm giữ vai trò quan trọng quyết định đến sự phân bố, mức độ phong phú của các loài sinh...
Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật Sinh 12 nâng cao
Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật Sinh 12 nâng cao
Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật - Sinh học 12 nâng cao. Ở động vật biến nhiệt, nhiệt được tích lũy trong một giai đoạn phát triển hay cả đời sống gần...