SBT Sinh học 12

Trang Chủ Sách bài tập lớp 12 SBT Sinh học 12
Bài 6, 7, 8, 9 trang 142, 143 SBT Sinh 12: Khi nhập một loài sinh vật lạ vào hệ sinh thái cần phải chú ý điều gì ?
Bài 6, 7, 8, 9 trang 142, 143 SBT Sinh 12: Khi nhập một loài sinh vật lạ vào hệ sinh thái cần phải chú ý điều gì ?
Giải bài 6, 7, 8, 9 trang 142, 143 Sách bài tập Sinh học 12. Chương IX Quần xã sinh vật. Câu 6: Thế nào là diễn thế sinh thái ?;  Khi nhập một loài sinh vật lạ vào...
Bài 12, 13, 14 trang 152, 153 SBT Sinh 12: Hãy đưa ra giả thuyết một lưới thức ăn trong hồ ?
Bài 12, 13, 14 trang 152, 153 SBT Sinh 12: Hãy đưa ra giả thuyết một lưới thức ăn trong hồ ?
Giải bài 12, 13, 14 trang 152, 153 Sách bài tập Sinh học 12. Chương X Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường. Câu 12: Người ta tìm thấy 3 loài động vật chân khớp kích...
Bài 8, 9, 10, 11 trang 152 Sách BT Sinh 12: Nguyên nhân nào gây hiệu ứng nhà kính ?
Bài 8, 9, 10, 11 trang 152 Sách BT Sinh 12: Nguyên nhân nào gây hiệu ứng nhà kính ?
Giải bài 8, 9, 10, 11 trang 152 Sách bài tập Sinh học 12. Chương X Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường . Câu 8: Hãy lấy các ví dụ về những hệ sinh thái...
Bài 4, 5, 6, 7 trang 151 SBT Sinh 12: Trong hai nhân tố nước và khoáng, nhân tố nào có chu trình tái sinh nhanh ?
Bài 4, 5, 6, 7 trang 151 SBT Sinh 12: Trong hai nhân tố nước và khoáng, nhân tố nào có chu trình tái sinh nhanh ?
Giải bài 4, 5, 6, 7 trang 151 Sách bài tập Sinh học 12. Chương X Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường. Câu 4: Mô tả quá trình chủ yếu liên quan tới luân chuyển nitơ...
Bài 1, 2, 3 trang 150 SBT Sinh 12: Hãy kể tên 10 hệ sinh thái phổ biến của Việt Nam mà em biết?
Bài 1, 2, 3 trang 150 SBT Sinh 12: Hãy kể tên 10 hệ sinh thái phổ biến của Việt Nam mà em biết?
Giải bài 1, 2, 3 trang 150 Sách bài tập Sinh học 12. Chương X Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường. Câu 1: Hãy đưa ví dụ về 2 chuỗi thức ăn, 1 chuỗi bắt...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 148, 149, 150 SBT Sinh 12: Chúng ta cần làm gì để sử dụng bền vững nguồn tài nguyên sinh vật biển của nước ta ?
Bài 1, 2, 3, 4 trang 148, 149, 150 SBT Sinh 12: Chúng ta cần làm gì để sử dụng bền vững nguồn tài nguyên sinh vật biển của...
Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 148, 149, 150 Sách bài tập Sinh học 12. Chương X Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường. Câu 1: Hãy giải thích vì sao chuỗi thức ăn trong...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 141, 142 SBT Sinh 12: Em có cho rằng chim chuông là nguyên nhân làm cho cây dẻ bị chết không ?
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 141, 142 SBT Sinh 12: Em có cho rằng chim chuông là nguyên nhân làm cho cây dẻ bị chết không ?
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 141, 142 Sách bài tập Sinh học 12. Chương IX Quần xã sinh vật. Câu 1: Hãy nêu ví dụ về một loài chiếm ưu thế trên một vùng, nêu lên...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 139 SBT Sinh 12: Vì sao nói cạnh tranh là nguyên nhân hình thành ổ sinh thái khác nhau trong quần xã ?
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 139 SBT Sinh 12: Vì sao nói cạnh tranh là nguyên nhân hình thành ổ sinh thái khác nhau trong quần xã...
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 139 Sách bài tập Sinh học 12. Chương IX Quần xã sinh vật. Câu 1: Hãy giải thích vai trò của các loài cộng sinh trong địa y...; Vì sao nói cạnh...
Bài 23, 24, 25, 26, 27 trang 128, 129 SBT Sinh 12: Hãy sử dụng hình vẽ để mô tả sự phân bố cá thể trong quần thể ?
Bài 23, 24, 25, 26, 27 trang 128, 129 SBT Sinh 12: Hãy sử dụng hình vẽ để mô tả sự phân bố cá thể trong quần thể ?
Giải bài 23, 24, 25, 26, 27 trang 128, 129 Sách bài tập Sinh học 12. Chương VIII Cá thể và quần thể sinh vật. Câu 23: Trứng của nhiều loài động vật có vỏ cứng bao bọc, đây...
Bài 18, 19, 20, 21, 22 trang 128 SBT Sinh 12: Hãy chỉ ra các đặc điểm sinh học của chim thể hiện sự thích nghi với điều kiện bay ?
Bài 18, 19, 20, 21, 22 trang 128 SBT Sinh 12: Hãy chỉ ra các đặc điểm sinh học của chim thể hiện sự thích nghi với điều kiện...
Giải bài 18, 19, 20, 21, 22 trang 128 Sách bài tập Sinh học 12. Chương VIII Cá thể và quần thể sinh vật. Câu 18: Nhiều loài cây sống trong môi trường có khí hậu lạnh thường có...