Soạn văn 12

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 12 Soạn văn 12
Soạn bài Thực hành một số phép tu từ cú pháp – Bài 12 trang 150 Văn lớp 12: Hãy tìm trong các văn bản ở Ngữ văn 12 (tập một) ba câu văn (hoặc thơ) có dùng phép lặp cú pháp và phân tích tác dụng của phép lặp đó.
Soạn bài Thực hành một số phép tu từ cú pháp – Bài 12 trang 150 Văn lớp 12: Hãy tìm trong các văn bản ở Ngữ văn 12...
Soạn bài Thực hành một số phép tu từ cú pháp Bài 12 trang 150 SGK Văn lớp 12. Thực hiện các bài tập trang 150 - 153 SGK Văn lớp 12. Câu 3: Hãy tìm trong các văn bản...
Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm – Ngữ văn 12 tập 2 Bài 35 trang 196: Phân tích giá trị nghệ thuật của việc xây dựng tình huống truyện trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân.
Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm – Ngữ văn 12 tập 2 Bài 35 trang 196: Phân tích giá trị nghệ thuật của việc xây dựng tình...
Soạn bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm - Ngữ văn 12 tập 2 - Bài 35 trang 196. Thực hiện phần bài tập trắc nghiệm và tự luận trang 199 - 203 SGK Văn lớp 12. Đề 2: Phân...
Soạn bài Ôn tập phần văn học – Ngữ văn 12 tập 2 Bài 34 trang 196: Phân tích tình huống truyện trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu.
Soạn bài Ôn tập phần văn học – Ngữ văn 12 tập 2 Bài 34 trang 196: Phân tích tình huống truyện trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa...
Soạn bài Ôn tập phần văn học - Ngữ văn 12 tập 2 - Bài 34 trang 196. Thực hiện các bài tập 1 - 7 trang 197 SGK Văn lớp 12. Câu 3: Phân tích tình huống truyện trong...
Soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ – bài 33 trang 192 Văn lớp 12: 4.	So sánh hai đoạn văn bản sau đây, xác định phong cách ngôn ngữ và đặc điểm ngôn ngữ của hai đoạn văn bản.
Soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ – bài 33 trang 192 Văn lớp 12: 4. So sánh...
Soạn bài Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ - bài 33 trang 192 SGK Ngữ văn 12 tập 2. Thực hiện các bài tập 1 - 5 trang...
Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học – Bài 33 trang 184 Văn lớp 12: Các giá trị của văn học có mối quan hệ với nhau như thế nào ?
Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học – Bài 33 trang 184 Văn lớp 12: Các giá trị của văn học có mối quan hệ...
Soạn bài Giá trị văn học và tiếp nhận văn học - Bài 33 trang 184 SGK Ngữ văn 12 tập 2. Thực hiện các bài tập trang 191 SGK Văn lớp 12. Câu 2: Các giá trị của văn...
Soạn bài Ôn tập phần làm văn – Ngữ văn 12 tập 2 bài 32 trang 182: Phân tích một đoạn mà anh (chị) thích nhất trong đoạn trích Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm.
Soạn bài Ôn tập phần làm văn – Ngữ văn 12 tập 2 bài 32 trang 182: Phân tích một đoạn mà anh (chị) thích nhất trong đoạn trích...
Soạn bài Ôn tập phần làm văn - Ngữ văn 12 tập 2 bài 32 trang 182. Thực hiện các yêu cầu trang 182, 183 SGK Văn lớp 12. Đề 2: Phân tích một đoạn mà anh (chị) thích...
Soạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ – Bài 33 trang 192 Văn lớp 12: 3.	Hãy phân tích nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong câu : “Bấy giờ cu cậu mới biết là cu cậu chết!”.
Soạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ – Bài 33 trang 192 Văn lớp 12: 3. Hãy phân tích nghĩa sự việc và...
Soạn bài Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ - Bài 33 trang 192 SGK Ngữ văn 12 tập 2. Trả lời các câu hỏi Phần Luyện tập trang 181 SGK Văn lớp 12....
Soạn bài Văn bản tổng kết – Bài 31 trang 173 Văn lớp 12: Hãy cho biết: Mục đích, yêu cầu và nội dung của văn bản tổng kết ?
Soạn bài Văn bản tổng kết – Bài 31 trang 173 Văn lớp 12: Hãy cho biết: Mục đích, yêu cầu và nội dung của văn bản tổng kết ?
Soạn bài Văn bản tổng kết - Bài 31 trang 173 SGK Ngữ văn 12 tập 2. Thực hiện các yêu cầu trang 173 - 177 SGK Văn lớp 12. Câu 3: Qua việc tìm hiểu hai loại văn bản...
Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính – Bài 31 trang 167 Văn lớp 12: Hãy nêu những đặc điểm tiêu biểu về cách trình bày văn bản, về từ ngữ, kiểu câu của văn bản hành chính ?
Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính – Bài 31 trang 167 Văn lớp 12: Hãy nêu những đặc điểm tiêu biểu về cách trình bày văn bản,...
Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính - Bài 31 trang 167 SGK Ngữ văn 12 tập 2. Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trang 172 SGK Văn lớp 12. Câu 2:  Hãy nêu những đặc điểm...
Soạn bài Phát biểu tự do – Bài 30 trang 163 Văn lớp 12: Vì sao con người luôn có nhu cầu phát biểu tự do?
Soạn bài Phát biểu tự do – Bài 30 trang 163 Văn lớp 12: Vì sao con người luôn có nhu cầu phát biểu tự do?
Soạn bài Phát biểu tự do - Bài 30 trang 163 SGK Ngữ văn 12 tập 2. Thực hiện các câu hỏi trang 163 - 165 SGK Văn lớp 12. Câu 2: Vì sao con người luôn có nhu cầu...