SBT Toán 12

Trang Chủ Sách bài tập lớp 12 SBT Toán 12
Bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 95 Sách BT Giải tích 12: Tính: 2 ^(2 – 3√5) .8^√5  ?
Bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 95 Sách BT Giải tích 12: Tính: 2 ^(2 – 3√5) .8^√5 ?
Giải bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 95 Sách bài tập Giải tích 12. Giải bài tập trang 95 bài 1 lũy thừa Sách bài tập Giải tích 12. Tính: 2 ^(2 – 3√5) .8^√5 ? Bài 2.1: Tính: a) ({2^{2 - 3sqrt 5...
Bài 1.42, 1.43, 1.44, 1.45 trang 35 SBT Giải tích 12: Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại các giao điểm của nó với trục Ox ?
Bài 1.42, 1.43, 1.44, 1.45 trang 35 SBT Giải tích 12: Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại các giao điểm của nó với trục Ox ?
Bài 5 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số SBT Toán lớp 12. Giải bài 1.42 - 1.45 trang 35 Sách bài tập Giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị...
Bài 1.38, 1.39, 1.40, 1.41 trang 34 SBT Giải tích 12: Tìm các giá trị của tham số m để phương trình  x3 – 6×2 + m = 0  có 3 nghiệm thực phân biệt ?
Bài 1.38, 1.39, 1.40, 1.41 trang 34 SBT Giải tích 12: Tìm các giá trị của tham số m để phương trình  x3 – 6×2 + m = 0  có 3...
Bài 5 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số SBT Toán lớp 12. Giải bài 1.38, 1.39, 1.40, 1.41 trang 34 Sách bài tập Giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ...
Bài 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 trang 33, 34 SBT Giải tích 12: Tìm m để hàm số y = x^4 + (m^2 – 4)x^2 + 5 có 3 cực trị ?
Bài 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 trang 33, 34 SBT Giải tích 12: Tìm m để hàm số y = x^4 + (m^2 – 4)x^2 + 5 có 3 cực...
Bài 5 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số SBT Toán lớp 12. Giải bài 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 trang 33, 34 Sách bài tập Giải tích 12. Tìm m để hàm số y = x^4...
Bài 2.6, 2.7, 2.8 trang 102, 103 Sách BT Giải tích 12: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau ?
Bài 2.6, 2.7, 2.8 trang 102, 103 Sách BT Giải tích 12: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau ?
Bài 2 Hàm số lũy thừa SBT Toán lớp 12. Giải bài 2.6, 2.7, 2.8 trang 102, 103 Sách bài tập Giải tích 12. Tìm tập xác định của các hàm số sau; Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ...
Bài 2.12, 2.13, 2.14 trang 108 SBT Giải tích 12: Tính   10^(3 – log 5) ?
Bài 2.12, 2.13, 2.14 trang 108 SBT Giải tích 12: Tính 10^(3 – log 5) ?
Bài 3 Lôgarit SBT Toán lớp 12. Giải bài 2.12, 2.13, 2.14 trang 108 Sách bài tập Giải tích 12. Tính 10^(3 – log 5) ? Bài 2.12: Tính: a) ({(frac{1}{9})^{frac{1}{2}{{log }_3}4}})        b) ({10^{3 - log 5}}) c) (2{log _{27}}log 1000)   ...
Bài 2.22, 2.23, 2.24, 2.25 trang trang 116 SBT Giải tích 12:  Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số  y = 2^| x |  trên đoạn [-1; 1].
Bài 2.22, 2.23, 2.24, 2.25 trang trang 116 SBT Giải tích 12: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2^|...
Bài 6 Bất phương trình mũ và bất phương trình logarit SBT Toán lớp 12. Giải bài 2.22 - 2.25 trang trang 116 Sách bài tập Giải tích 12. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số...
Bài 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 trang 115, 116 SBT Giải tích 12: Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị của mỗi cặp hàm số sau ?
Bài 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 trang 115, 116 SBT Giải tích 12: Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị của mỗi cặp hàm số sau ?
Bài 6 Bất phương trình mũ và bất phương trình logarit SBT Toán lớp 12. Giải bài 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 trang 115, 116 Sách bài tập Giải tích 12. Hãy so sánh mỗi số sau với 1; Tìm tọa độ...
Bài 4.12, 4.13, 4.14 trang 205, 206 SBT Giải tích 12: Cho z = a + bi . Chứng minh rằng: z^2 + ( ¯ z )^2 = 2 ( a^2 – b^2 ) ?
Bài 4.12, 4.13, 4.14 trang 205, 206 SBT Giải tích 12: Cho z = a + bi . Chứng minh rằng: z^2 + ( ¯ z )^2 = 2...
Bài 2 Phép cộng và phép nhân các số phức SBT Toán lớp 12. Giải bài 4.12, 4.13, 4.14 trang 205, 206 Sách bài tập Giải tích 12. Cho x, y là những số phức. Chứng minh rằng mỗi cặp...
Bài 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 trang 205 Sách BT Giải tích 12: Tính: (1  + i)^2006 ?
Bài 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 trang 205 Sách BT Giải tích 12: Tính: (1  + i)^2006 ?
Bài 2 Phép cộng và phép nhân các số phức SBT Toán lớp 12. Giải bài 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 trang 205 Sách bài tập Giải tích 12. Thực hiện các phép tính; Tính: (1  + i)^2006 ? Câu 4.8: Thực hiện các...