SBT Lịch sử 12

Trang Chủ Sách bài tập lớp 12 SBT Lịch sử 12
Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 SBT Sử lớp 12: Nhiệm vụ chung của cách mạng cả nước trong những năm 1954 – 1975 là gì ?
Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 SBT Sử lớp 12: Nhiệm vụ chung của cách mạng cả nước trong những năm...
Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 - SBT Sử lớp 12: Giải bài 1,2,3,4, 5,6, bài tập từ trang 124 - 130 Sách Bài Tập Sử lớp 12. Hãy điền chữ Đ...
Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 – 2000) SBT Sử lớp 12:  Đảng và Nhà nước ta đế ra đường lối đổi mới để làm gì ?
Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 – 2000) SBT Sử lớp 12:  Đảng và Nhà nước ta đế ra đường...
Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 - 2000) - SBT Sử lớp 12: Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7, bài tập từ trang 120 - 124 Sách Bài Tập Sử lớp 12....
Bài 24. Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 SBT Sử lớp 12: Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN từ khi nào ?
Bài 24. Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 SBT Sử lớp 12: Cách mạng Việt Nam...
Bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 - SBT Sử lớp 12: Giải bài 1,2,3,4, 5,6, bài tập từ trang 116 - 119 Sách Bài...
Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 – 1975) SBT sử lớp 12:  Đảng ta căn cứ vào điều kiện lịch sử nào để quyết định mở Chiến dịch Hồ Chí Minh? 
Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 – 1975) SBT sử lớp 12:  Đảng...
Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 - 1975) - SBT Sử lớp 12: Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7,8 bài tập từ trang 109 -...
Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 – 1973) SBT Sử lớp 12: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thán năm 1968 có ý nghĩa gì?
Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 – 1973)...
Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973) - SBT Sử lớp 12. Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7, bài...
Bài 21. Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965) SBT Sử lớp 12: Phong trào “Đổng khởi” diễn ra mạnh mẽ ở đâu ?
Bài 21. Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965) SBT...
Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965) - SBT Sử lớp 12: Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7, bài tập...
Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 – 1954) SBT Sử lớp 12: Theo kế hoạch Nava, quân Pháp tập trung đông nhất ở đâu ?
Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 – 1954) SBT Sử lớp 12: Theo kế hoạch Nava, quân Pháp tập trung đông...
Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 - 1954) - SBT Sử lớp 12: Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7, bài tập từ trang 92 - 97 Sách Bài Tập Sử lớp 12. Hãy...
Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 – 1953) SBT Sử lớp 12:Từ ngày 3 đến ngày 7 – 3 – 1951, sự kiện chính trị quan trọng nào đã diễn ra?
Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 – 1953) SBT Sử lớp 12:Từ ngày 3 đến ngày 7 – 3...
Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953) - SBT Sử lớp 12: Giải bài 1,2,3,4,5, bài tập từ trang 86 - 89 Sách Bài Tập Sử lớp 12....
Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950) SBT Sử lớp 12: Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 là gì ?
Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950) SBT Sử lớp 12: Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến...
Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950) - SBT Sử lớp 12: Giải bài 1,2,3,4, 5,6, bài tập từ trang 81 - 85 Sách Bài Tập Sử lớp...
Bài 17. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 SBT Sử lớp 12: Dân ta đã thực hiện biện pháp có tính chất hàng đầu và lâu dài là gì ?
Bài 17. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 SBT Sử lớp 12: Dân ta đã thực hiện biện pháp có...
Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 - SBT Sử lớp 12: Giải bài 1,2,3,4, 5,6, bài tập từ trang 75 - 80 Sách Bài Tập Sử lớp 12....