Trang Chủ Lớp 12 Bài tập SGK lớp 12

Bài 1,2,3, 4,5 trang 47 giải tích lớp 12: Bài tập trắc nghiệm ôn tập chương 1

Hướng dẫn giải và đáp án Bài 1,2,3,4,5 trang 45 giải tích lớp 12: Bài tập trắc nghiệm – Ôn tập chương 1

Bài trước: Bài Ôn tập chương 1 giải tích 12 (Bài 1 – 12 trang 45,46,47)

Bài tập trắc nghiệm

Chọn khẳng định đúng trong các bài sau đây

Bài 1. Số điểm cực trị của hàm số y = -1/3x³ – x + 7 là:
(A) 1;      (B) 0;         (C) 3;         (D) 2

Chọn B. y’ = -x² – 1 < 0, ∀x ∈ r. Hàm số luôn nghịch biến trên tập xác định. Do đó hàm số không có cực trị


Bài 2. Số điểm cực đại của hàm số y = x4 + 100 là:

Advertisements (Quảng cáo)

(A) 0;         (B) 1;        (C) 2;         (D) 3.

Chọn A. y’ = 4x³ = 0 ⇔ x = 0 . Đạo hàm y’ < 0 với x < 0 và y’ > 0 với x > 0
Vậy hàm số chỉ có 1 cực tiểu tại x = 0 và không có điểm cực đại.


Bài 3: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y = (1-x)/(1 + x)

A. 1          B. 2          C. 3                 D. 0

Advertisements (Quảng cáo)

Chọn B. 2

2016-08-01_222106


Bài 4. Hàm số y = 2x – 5/ x + 3 đồng biến trên:
A. R B. (-∞; 3) C. (-3); +∞) (D) R \ {-3}

Chọn D. Tập xác định của hàm số: D = R\ {-3}

2016-08-01_222630

Hàm số đồng biến trên tập xác định


Bài 5. Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số
y = 1/3x³ – 2x² + 3x – 5
A. Song song với đường thẳng x = 1
B. Song song với trục hoành
C. Có hệ số góc dương
D. CÓ hệ số góc bằng -1

Chọn B: y’ = x² – 4x + 3 = 0 ⇔ x =1, x = 3
y” = 2x – 4, y”(1) = -2, y”(3) = 2
Suy ra hàm số đạt cực tiểu tại x = 3. Phương trình tiếp tuyến tại điểm cực tiểu có hệ số góc là y'(3) = 0. Do đó, tiếp tuyến song song với trục hoành.

Advertisements (Quảng cáo)