Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12

Đề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 có đáp án (Ma trận đề thi) Lần 2

Đề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 có đáp án (Ma trận đề thi) Lần 2 trường THPT Vinh Lộc – Thừa Thiên Huế.

A. Ma trận đề kiểm tra 1 tiết môn giải tích lớp 12 chương 1 lần 2:

Chủ đề – mạch kiến thức kỹ năng Mức độ nhận thức Cộng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng (1) Vận dụng cấp cao (2)
Hàm số bậc ba Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. 1

3,0đ

1

3,0đ

Dựa vào đồ thị, tìm m để phương trình có nghiệm. 1

1,5đ

1

1,5đ

Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị tại điểm cho trước. 1

1,5đ

1

1,5đ

Hàm số phân thức: Tìm giao điểm của đồ thị với đường thẳng. 1

1,0đ

1

1,0đ

Tìm điểm thuộc đồ thị thỏa mãn các điều kiện cho trước. 1/2

1,5đ

1/2

1,5đ

1

3,0đ

Tổng toàn bài 2                             

4,5đ

2

     

2,5đ

1/2

        

1,5đ

1/2

        

 1,5đ

5

         

10,0đ

* Chú thích:

a) Đề được thiết kế với tỉ lệ:

+ 45% nhận biết,

+ 35% thông hiểu,

+ 10% vận dụng (1) và

+ 10% vận dụng (2), tất cả các câu đều tự luận (TL).

b) Cấu trúc bài: 02 câu

c) Cấu trúc câu hỏi:

Số lượng câu hỏi (ý) là: 05

B.Đề kiểm tra 1 tiết giải tích lớp 12 chương 1 lần 2

Đề số 1:

1.(6,0 điểm) Cho hàm số: y = x3 – 3x2  + 2 có đồ thị (C).

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

Advertisements (Quảng cáo)

b) Tìm m để phương trình sau có 3 nghiệm phân biệt: – x3 + 3x2  + m = 0.

c) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm A(1;0)

2. (4,0 điểm) Cho hàm số: ham so có đồ thị (C).

a) Tìm giao điểm của đồ thị (C) với đường thẳng (d): y: = -x + 3

b) Tìm trên đồ thị (C) những điểm có tổng khoảng cách đến hai đường tiệm cận là nhỏ nhất.

——————Hết—————–

Advertisements (Quảng cáo)

Đề số 2:

1.(6,0 điểm) Cho hàm số: y = x3 + 3x2  –  2  có đồ thị (C).

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

b) Tìm m để phương trình sau có 3 nghiệm: – x3 – 3x2 + m – 1 = 0.

c) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm

2. (4,0 điểm) Cho hàm số: cau 2 do thi có đồ thị (C).

a) Tìm giao điểm của đồ thị (C) với đường thẳng (d): y = x – 1

b) Tìm trên đồ thị (C) điểm M sao cho tiếp tuyến tại M cắt hai đường tiệm cận lần lượt tại A, B và đoạn thẳng AB là ngắn nhất.


C.Đáp án và hướng dẫn chấm đề kiểm tra 1 tiết giải tích lớp 12 chương 1 lần 2

I. Hướng dẫn chung

1) Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng thì cho đủ số điểm từng phần như hướng dẫn quy định.

2) Việc chi tiết hóa (nếu có) thang điểm trong hướng dẫn chấm phải bảo đảm không làm sai lệch hướng dẫn chấm và phải được thống nhất trong toàn Tổ.

3) Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến một chữ số thập phân.

II. Đáp án và thang điểm Đề kiểm tra số 1:

Đáp án câu 1 đề kiểm tra 45 phút chương 1 giải tích lớp 12 đề 1 Đáp án câu 1 đề kiểm tra 45 phút chương 1 giải tích lớp 12 đề 1

Đáp án câu 2 đề kiểm tra 45 phút chương 1 giải tích lớp 12 đề 1 Đáp án câu 2 đề kiểm tra 45 phút chương 1 giải tích lớp 12 đề 1

III. Đáp án và thang điểm Đề kiểm tra số 2:

Đáp án câu 1 đề kiểm tra 45 phút chương 1 giải tích lớp 12 đề 2 Đáp án câu 1 đề kiểm tra 45 phút chương 1 giải tích lớp 12 đề 2

Đáp án câu 2 đề kiểm tra 45 phút chương 1 giải tích lớp 12 đề 2 Đáp án câu 2 đề kiểm tra 45 phút chương 1 giải tích lớp 12 đề 2

Advertisements (Quảng cáo)