Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12

Đề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 có đáp án (Ma trận đề thi) Lần 1

Tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 có đáp án (Ma trận đề thi) Lần 1. Gồm 2 đề kiểm tra, mức độ kiểm tra kiến thức cơ bản.

SỞ GD VÀ ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THPT VINH LỘC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

Môn: TOÁN – Giải tích 12, CHƯƠNG I, Lần 1(Cơ bản)

Thời gian làm bài: 45 phút

A. Ma trận đề kiểm tra 1 tiết môn giải tích lớp 12 chương 1 lần 1:

Chủ đề – mạch kiến thức kỹ năng Mức độ nhận thức Cộng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng (1) Vận dụng cấp cao (2)
Tìm các khoảng đơn điệu và cực trị của hàm số (bậc 3 và bậc 4) 2

3,5đ

2

3,5đ

Tìm tiệm cận hàm số nhất biến. 1

1,5đ

2

1,5đ

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn (hàm số bậc 3 và hàm có chứa căn thức) 2

1

Cực trị của một hàm số có chứa tham số m. 1/2

1/2

1

Tổng toàn bài 3                             

2

     

1/2

        

1/2

        

 1đ

6

        

10đ

* Chú thích:

a) Đề được thiết kế với tỉ lệ:

+ 50% nhận biết,

+ 30% thông hiểu,

+ 10% vận dụng (1) và

+ 10% vận dụng (2), tất cả các câu đều tự luận (TL).

b) Cấu trúc bài: 04 câu

c) Cấu trúc câu hỏi:

Số lượng câu hỏi (ý) là: 06

B.Đề kiểm tra 1 tiết giải tích lớp 12 chương 1 lần 1

Đề số 1:

1.(3,5 điểm) Tìm các khoảng đơn điệu và cực trị của các hàm số sau:

a) y = -x3 + 2x2 – x + 1      b) y = x4 – 2x2 – 3       

2. (1,5 điểm) Tìm các đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số sau:cau2

3. (3,0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các hàm số sau:

Advertisements (Quảng cáo)

a) y = 2x3 – 9x2 + 12 x + 3 trên đoạn [-1; 3] 

b) y = 1/3(2x + √1-x2 )

4. (2,0 điểm) Cho hàm số:y = x4 – 2(m + 1)x2 +m2 (1) với m là tham số. Tìm m để đồ thị hàm số (1) có ba điểm cực trị A, BC sao cho tam giác ABC có diện tích bằng 1.


Đề số 2:

1.(3,5 điểm) Tìm các khoảng đơn điệu và cực trị của các hàm số sau:

a) y =x3 – 6x2 + 9x – 1

b) y = x4 – 8x2 + 2

2. (1,5 điểm) Tìm các đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số sau:

Advertisements (Quảng cáo)

cau 2 de 2

3. (3,0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các hàm số sau:

a) y=1/3x3 -3/2x2 + 2x – 1 trên đoạn [0;3];

b) y = 1/2 (x + √4-x2)

4. (2,0 điểm) Cho hàm số: y = x4 – 2(m+1)x2 + m2 (1) với m là tham số. Tìm m để đồ thị hàm số (1) có ba điểm cực trị tạo thành ba đỉnh của một tam giác đều.


C.Đáp án và hướng dẫn chấm đề kiểm tra 1 tiết giải tích lớp 12 chương 1 lần 1

I. Hướng dẫn chung

1) Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng thì cho đủ số điểm từng phần như hướng dẫn quy định.

2) Việc chi tiết hóa (nếu có) thang điểm trong hướng dẫn chấm phải bảo đảm không làm sai lệch hướng dẫn chấm và phải được thống nhất trong toàn Tổ.

3) Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến một chữ số thập phân.

II. Đáp án và thang điểm Đề kiểm tra số 1:

dap an de kiem tra 1 tiet giai tich 12 chuong 1 cau 1 Dap an de kiem tra 1 tiet giai tich 12 chuong 1 cau 1

Dap an de kiem tra 1 tiet giai tich 12 chuong 1 cau 2 Dap an de kiem tra 1 tiet giai tich 12 chuong 1 cau 2

dap an de kiem tra 1 tiet giai tich 12 chuong 1 cau 3 Dap an de kiem tra 1 tiet giai tich 12 chuong 1 cau 3

Dap an de kiem tra 1 tiet giai tich 12 chuong 1 cau 4 Dap an de kiem tra 1 tiet giai tich 12 chuong 1 cau 4

III. Đáp án và thang điểm Đề kiểm tra số 2:

Dap an de kiem tra 1 tiet giai tich 12 chuong 1 cau 1 de so 2 Dap an de kiem tra 1 tiet giai tich 12 chuong 1 cau 1 de so 2

Dap an de kiem tra 1 tiet giai tich 12 chuong 1 cau 2 de so 2 Dap an de kiem tra 1 tiet giai tich 12 chuong 1 cau 2 de so 2

Dap an de kiem tra 1 tiet giai tich 12 chuong 1 cau 3 de so 2 Dap an de kiem tra 1 tiet giai tich 12 chuong 1 cau 3 de so 2

Dap an de kiem tra 1 tiet giai tich 12 chuong 1 cau 4 de so 2 Dap an de kiem tra 1 tiet giai tich 12 chuong 1 cau 4 de so 2

Lưu ý: Mọi cách giải đúng không như đáp án vẫn cho điểm tối đa.

Advertisements (Quảng cáo)