Trang Chủ Lớp 9 Đề kiểm tra 15 phút lớp 9

Đề kiểm tra môn Sử 15 phút lớp 9 Chương 4 Phần 2: Khó khăn nghiêm trọng nhất đối với đất nước sau Cách mạng tháng Tám (1945) đó là gì?

CHIA SẺ
Khó khăn nghiêm trọng nhất đối với đất nước sau Cách mạng tháng Tám (1945) đó là gì?; Nạn lụt làm vỡ đê 9 tỉnh Bắc Bộ vào thời gian nào? … trong Đề kiểm tra môn Sử 15 phút lớp 9 Chương 4 Phần 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Khoanh tròn một chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngay sau khi thành lập:

A. Đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

B. Đã tiến hành những cải cách quan trọng.

C. Nhiều nước đặt quan hệ ngoại giao.

D. Đã ổn định để xây dựng chính quyền mới.

2. Khó khăn nghiêm trọng nhất đối với đất nước sau Cách mạng tháng Tám (1945) đó là:

A. Nạn đói, nạn dốt.

B. Nạn ngoại xâm.

C. Những tàn dư của chế độ thực dân phong kiến.

D. Chính quyền cách mạng mới thành lập còn non trẻ.

3. Nạn lụt làm vỡ đê 9 tỉnh Bắc Bộ vào:

A.Tháng 6 – 1945.

 B. Tháng 7 – 1945.

C. Tháng 8 – 1945.

D. Tháng 9 – 1945.

4. Lệnh Tổng tuyển cử trong cả nước được Chính phủ Lâm thời công bố ngày:

A. 6- 9 – 1945.

B. 7 – 9 – 1945.

C. 8 – 9 – 1945.

D. 9-9 – 1945.

5. Ngàỵ bầu cử Quốc Hội đầu tiên của nước ta là:

A. Ngày 1 – 6 – 1945.

B. Ngày 1 – 6 – 1946.

C. Ngày 6 – 1 – 1945.

D. Ngày 6 – 1 – 1946.

6. Một chế độ chính trị vững mạnh phải được xây dựng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự… thực sự là Nhà nuớc của dân, do dân, vì dân. Đó là mục đích của:

A. 10 chính sách của Việt Minh nhằm đem lại quyền lợi cho nhân dân.

B. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945.

C. Tuyên ngôn Độc lập 2 – 9 – 1945.

D. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa.

7. Quốc hội khóa I (6 – 1 – 1946) đã bầu được:

A. 333 đại biểu.             B. 334 đại biểu.

C. 335 đại biểu.             D. 336 đại biểu.

8. Cử tri cả nước đi bỏ phiếu chiếm hơn:

A. 85%                      B. 90%

C. 95%                      D. 100%

9. Phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa I được tổ chức vào ngày:

A. 3 -2 -1946.             B. 2 – 3 -1946.

C. 3 – 3 -1946.            D. 4 – 2 – 1946.

1.0. Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (Hội Liên Việt) được thành lập vào ngày:

A. 25 – 5 – 1946.         B. 26 – 5 – 1946.

C. 28 – 5 – 1946.         D. 29- 5 – 1946.


Câu 1 2 3 4 5
Đáp án A B C C D
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án D A B B D